Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet

Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet…


ANSIENNITETENS BETYDNING VED NEDBEMANNING

Ansiennitetens betydning ved nedbemanning Den 28. februar 2019 tok Høyesterett…


Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold?

Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold? Høyesterett har nylig avsagt dom…


Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil

Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil En…


Ansatt på prøve?

Ansatt på prøve? Mange arbeidsgivere benytter seg av adgangen til å ansette en…


Ny lov om statens tjenestemenn

Den 1. juli 2017 trådte lov om statens ansatte mv. i kraft (statsansatteloven).…


Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Nedbemanning og omorganisering er særlig aktuelt i disse dager i forbindelse…


Midlertidig ansettelse. Endring av stilling.

Høyesterett avsa tidligere i år dom i sak om gyldig oppsigelse av en vikar i en…


Ordrenekt som grunnlag for avskjed eller oppsigelse

Hva er en ordre? En ordre foreligger når arbeidsgiver på en klar og tydelig…


Arbeidstakers lydighetsplikt

Arbeidstakers lydighetsplikt Denne artikkel handler om arbeidstakers plikt til…


Oppsigelse ved sykefravær

Oppsigelse ved sykefravær En arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra…