Vi i Raugland Advokatene påtar oss enkelte saker pro bono, som en del av vårt samfunnsengasjement for å gjøre rettshjelp tilgjengelig for folk flest. Det er mange som ikke kan ta seg råd til advokat. Advokatfullmektig Louise Sandaker Hannon bistod nylig en arbeidstaker som etter vår vurdering hadde mottatt en usaklig oppsigelse, og hvor styrkeforholdet mellom partene var skjevt.

Klienten vår, som arbeidet som renholder, fikk gratis advokatbistand for å kunne bestride oppsigelsen for domstolen. Vi gjennomførte rettsmekling og etter forhandlinger fikk vi til et rettsforlik. Forliket innebar at renholderen fikk både erstatning og oppreisning fra sin tidligere arbeidsgiver.

Hva skal til for at en oppsigelse regnes som usaklig?

Arbeidstaker kan bare sies opp der det er «saklig begrunnet» i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Som arbeidstaker har man med dette et vern mot usaklige oppsigelser. Renholderen ble oppsagt på grunn av eget forhold, uten at hun hadde gjort noe galt.

Høyesterett har uttalt at terskelen for å si opp en ansatt er høy, og at arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner, jf. Rt. 2009 s. 685. Det er arbeidsgiver som må bevise at en oppsigelse er saklig.

Saklighetskravet innebærer blant annet at arbeidsgiver må bygge avgjørelsen om oppsigelse på et korrekt faktisk grunnlag. Det er nettopp derfor arbeidsgiver som en klar hovedregel skal innkalle arbeidstaker til et drøftelsesmøte før beslutning om oppsigelse tas. Formålet med drøftingene er at arbeidsgiver skal kunne foreta de nødvendige vurderinger opp mot saklighetskravet, bl.a. gi arbeidstaker anledning til kontradiksjon.

Arbeidsgiver kalte ikke klienten vår inn til drøftelsesmøte før oppsigelse ble gitt. En slik mangel ved saksbehandlingen vil være ett av flere momenter ved vurderingen om en oppsigelse er saklig begrunnet. Vi ser i nyere rettspraksis at mangelfull saksbehandling får økt fokus hos domstolene.

Vår klient anførte at arbeidsgiver hadde lagt feil faktum til grunn, og som følge av det måtte oppsigelsen kjennes ugyldig. Ettersom saken løste seg i rettsmekling, ble det aldri avsagt en dom i saken. Det høye erstatnings- og oppreisningsnivået arbeidsgiver betalte klienten vår, gir imidlertid en sterk indikasjon på at arbeidsgiver tok selvkritikk for oppsigelsen.

Har du mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale, enten du har behov for bistand i forbindelse med innkalling til drøftelsesmøte, har mottatt en oppsigelse eller har andre arbeidsrettslige problemstillinger.

Les mer om saksbehandlingsfeil i arbeidsrettssaker her: Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil – Advokatfirma Raugland AS

Vi har også tidligere bistått klienter pro bono og oppnådd gode resultater: Arbeidsgiver ble dømt til å betale klienten vår lønn og feriepenger – Advokatfirma Raugland AS

ADVOKATFULLMEKTIG
Advokatfullmektig Louise Sandaker Hannon