Elever har krav på et godt psykososialt skolemiljø

En sak som nylig ble trukket frem i media, er saken om eleven Daniel (15 år) som i sitt innlegg på Facebook stilte spørsmål ved måten lærerne på skolen hans behandler elevene. Skolen svarte med å gå til anmeldelse av eleven, denne er per dags dato frafalt.

Daniel etterlyste en respektfull behandling av elevene ved skolen hans, men dette er noe alle elever rettslig sett har krav på. Skolen skal ikke bare sørge for at elevene utvikler kunnskap om fagene det undervises i, men også sørge for et godt miljø som grunnlag for læringen.

Etter opplæringsloven har alle elever krav på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det fremgår også direkte av lovens formålsparagraf at skolen og lærerne skal møte elevene med respekt. Dette betyr naturligvis ikke at lærerne skal unnlate å stille krav til elevene, men at de samtidig må skape et miljø som fremmer læringslysten. Det er nærliggende å anta at elever som føler at de ikke blir respektert av vedkommende som underviser, vil ha det vanskeligere med å engasjere seg, slik opplæringsloven angir at undervisningen skal legge opp til.

Videre kan det påpekes at dersom en elev ber om tiltak angående det psykososiale miljøet, deriblant krenkende atferd som mobbing, skal skolen snarest mulig behandle saken. Dette gjelder ikke bare forholdet til andre elever, men gjelder også dersom en elev føler seg mobbet av en lærer.

Elevene burde, og skal etter opplæringsloven engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter som skal ivareta elevene sine interesser overfor skolen og myndigheten i saker som gjelder skolemiljøet. Skolemiljørepresentantene vil langt på vei tilsvare verneombud etter arbeidsmiljøloven, de vil ha samme type rolle og funksjon.

Som elev er man altså ikke uten rettigheter når det kommer til hvordan miljøet på skolen skal være, og hvordan lærerne skal behandle elevene. Man har rett til å stille krav til skolen og lærerne, og til å bidra til utformingen av et godt skolemiljø. På samme måte har også lærere krav på respekt fra elever og et godt arbeidsmiljø.

Dersom skolen ikke følger opp kravene kan dette føre til straffe- og erstatningsansvar.

Skrevet av Ronja Sommer og Henriette Cecilie Breilid, Raugland Advokatene