Krav på fast ansettelse

I dom Rt. 2013 s. 1392 vurderte Høyesterett om en lege ansatt i midlertidig stilling hadde krav på fast ansettelse. Det ble reist særlig spørsmål om forståelsen av begrepet «praksisarbeid » i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav c.

Høyesterett la vekt på den naturlig språklig forståelsen av begrepet, og på at det var etablert en fast praksis ved ansettelsen av den type leger det her var snakk om. Det ble uttalt at selv om dreide seg om høyt kvalifisert arbeid utført av autoriserte leger, ble arbeidet omfattet av ordlyden i bokstav c.

Legen fikk ikke medhold i krav om fast ansettelse.

Dommen i sin helhet ligger ute på lovdata.no: http://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2013-2247-a?q=Rt-2013-1392*

Logo Raugland