Aldersdiskriminering i arbeidslivet

Journalist i Steinar Mediaas måtte fratre sin stilling som journalist i NRK fordi han hadde fylt 67 år. Mediaas ønsket ikke selv å slutte i jobben og hevdet at han ble utsatt for aldersdiskriminering. Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) gav ham medhold i saken.
Etter arbeidsmiljøloven er hovedregelen at arbeidsgiver kan si opp en ansatt på grunn av alder først når vedkommende har fylt 70 år. Å si opp en ansatt på grunn av alder før 70 år, er i utgangspunktet aldersdiskriminering. Unntaket er dersom aldersgrensen er nødvendig for å oppnå et saklig formål og den ikke er uforholdsmessig overfor den som forskjellsbehandles på grunn av alder.

Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttalelse

LDN viste til at norske myndigheter lenge har akseptert bedriftsinterne aldersgrense på 67 år og at disse er basert på sosialpolitiske formål som arbeidsdeling mellom generasjonene og et utbredt ønske hos mange ansatte om å gå av ved fylte 67 år. Videre ble det vist til at det var hensiktsmessig og nødvendig med automatisk opphør av ansettelseskontrakt ved oppnådd alder for utbetaling av pensjon. LDN uttalte at når 67-årsgrensen er å anse som et legitimt sosialpolitisk formål godtatt av lovgiver, måtte NRKs aldersgrense i utgangspunktet anses som nødvendig for å oppnå et saklig formål.
Derimot kom LDN frem til at NRKs aldersgrense ikke var et forholdsmessig middel for å oppnå formålet. Avgjørende for nemnda var hvordan aldersgrensen ble praktisert på arbeidsplassen. Adgangen til å få stå i jobb utover fylte 67 år fremstod som en ensidig ordning fullstendig overlatt til NRKs diskresjonære skjønn. Praktiseringen kunne dermed være utsatt for vilkårlig eller usaklig håndhevelse. Det ble i den anledning vist til at i en treårsperiode hadde over 60 % av de ansatte over 67 år fått fortsette i stillingen utover den normale aldersgrensen, uten at det ble grunngitt nærmere fra NRK. LDN uttalte at praktiseringen dermed ikke bare fremstod som lite etterprøvbar, men at den syntes å ha gitt vilkårlige resultater.
Videre ble det vist til at da fagforeningene hadde fremforhandlet avtalen om aldersgrense ble det ansett som et gode å gå av før fylte 70 år. Når det senere kunne bli sett på som et gode å få stå lenger enn til fylte 67 år, hadde fagforeningene tatt dette opp med NRK uten å få gjennomslag for en endring. På denne bakgrunn kom nemnda til at aldersgrensen ikke oppfylte vilkåret om forholdsmessighet og at den dermed medførte ulovlig aldersdiskriminering.
Avslutningsvis viste LDN til at aldersgrensen måtte være kjent blant de ansatte for å være gyldig. Det var ikke nok at aldersgrensen fremgikk av en kollektiv avtale, slik NRK hevdet.
LDN konkluderte med at NRK hadde handlet i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven.

Av adv. Marianne Gjerstad

Logo Raugland