Arv- og skifterett er et av kjerneområdene til Raugland Advokatene. Innenfor arv- og skifterett tilbyr våre advokater blant annet rådgivning og tvisteløsningen innenfor følgende temaer:


Økonomiske forhold i et ekteskap


 • Formuesforholdet mellom ektefeller – felleseie eller særeie?
 • Opprettelse av ektepakt

Det er viktig å være klar over at det å gifte seg også innebærer økonomiske rettigheter og plikter i ekteskapet. Ekteskapsloven gir rigide føringer på formuesforholdet mellom ektefeller. Det kan være lurt å tenke gjennom om man ønsker felleseie, særeie, eller delvis særeie. Vi bistår ektefeller med å opprette ektepakt, tilpasset ektefellenes behov og situasjon. På den måten kan uenigheter og tvister ved et eventuelt opphør av ekteskapet unngås.

Opphør av ekteskap


 • Deling av formuesforholdet ved seperasjon eller skilsmisse – skifte mellom ektefeller
 • Retten til bolig og andre eiendeler

Vi bistår våre klienter med å ta ut seperasjon og å få separasjonsbevilling. Seperasjon er en lovpålagt «pause», før det kan innvilges skilsmisse. I separasjonstiden kan ektefellene få avklart og avgjort flere viktige spørsmål som bruksrett til bolig, omsorg for barn med mer. Seperasjon gir også rett til å kreve deling av boet.

Vi bistår med rådgivning i forbindelse med skifte mellom ektefeller. Dette gjelder både delingen av verdiene i boet og den enkelte rett til bolig og andre eiendeler. I enkelte skifteoppgjør oppstår det tvist mellom ektefellene. Vi bistår for å løse slike tvister, ved forhandlinger mellom partene eller gjennom domstolsapparatet.

Samboerskap


 • Samboerkontrakt
 • Opphør av samboerskap
 • Testament

Samboere har ikke de samme rettighetene som ektefeller. Det finnes ingen «samboerlov» som regulerer samboernes formuesforhold som det gjør ved ekteskapsloven. I det økonomiske oppgjøret mellom samboere er utgangspunktet at begge beholder sine eiendeler. Eierforholdet er dermed avgjørende for hva man beholder ved oppløsningen av samboerskapet. Dette kan høres enkelt ut, men hva hvis den ene samboeren har bidratt med å pusse opp leiligheten som den andre samboeren eier? Og hvordan skal f.eks. eiendeler som begge samboere eier fordeles ved et samlivsbrudd? Det er mange problemstillinger som kan oppstå ved opphør av samboerskap. Hvis partene på forhånd har tenkt gjennom hvordan verdier og eiendeler skal fordeles i en samboerkontrakt, kan man unngå uenigheter og tvister. Det høres kanskje ikke så romantisk ut – men det er bedre å avtale det økonomiske forholdet når man er venner enn uvenner.

Samboere har sammenlignet med ektefeller en begrenset arverett. Det er derfor mange samboere som ønsker å opprette testament for å sikre sin part bedre enn det som følger av loven. Vi bistår våre klienter med dette og kan tilby en pakkepris for å opprette en samboerkontrakt og gjensidig testament.

Barnerett


 • Foreldreansvaret og barnets bosted.
 • Samværsrett
 • Relasjon til barnevernet

Prinsippet bak barneloven er at «barnets beste» skal legges til grunn ved avgjørelser om barnet. I forbindelse med samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Vi bistår foreldre i spørsmål om hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast, og samværsrett etter et samlivsbrudd. Ved foreldretvister representerer vi den ene av forelderen for å finne gode løsninger på konflikten. Det er viktig å huske på at foreldrene skal samarbeide om barnet i lang tid fremover. Det er derfor fokus på å løse konflikter på et lavt nivå og eventuelt via meklinger.

Vi bistår også foreldre i relasjon mot barnevernet. Dette kan f.eks. være å finne gode tiltak i samarbeid med barnevernet for å ivareta barnet på en best mulig måte, eller å undersøke om det fortsatt er behov for tiltak fra barnevernet.

Fremtidsfullmakt


Det er dessverre slik at mange rammes av demens, annen sykdom eller skade som gjør at man ikke lenger kan ivareta sine egne interesser. Ofte vil det offentlige gripe inn og oppnevne en verge. Hva foretrekker du? Å velge selv hvem som skal ivareta dine interesser, eller at det offentlige bestemmer hvem dette skal være?

Ved å opprette en fremtidsfullmakt, kan man bestemme over sin egen tilværelse, også for fremtidige situasjoner. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Fullmaktsgiver står i grunnen temmelig fritt til å utforme fullmaktens innhold, og velger selv om den skal være generell eller mer detaljert.

Vi bistår deg med å opprette en fremtidsfullmakt som i størst mulig grad bidrar til å dekke dine fremtidige behov.

Arverett


 • Opprettelse av testament og gjensidig testament
 • Forskudd på arv – overføring av bolig
 • Gjennomføring av arveoppgjør – dødsboskifte, bobestyrer

Et testament er et dokument som tar sikte på å fordele hele eller deler av din formue etter din død. Det finnes ulike testamenter. Det vanlige er at en person skriver et testament alene om hvordan arven som fordeles. Det finnes også noe som vi kaller for «gjensidig testament», hvor to personer disponerer til fordel for hverandre i samme testament. Dette kan f.eks. være aktuelt for samboere eller ektefeller.

Ved å opprette testament tar man selv kontroll over hvordan arven skal fordeles. Mange gjør dette nettopp for å forhindre konflikter innad i familien. Når et testament opprettes sørger vi for at dine ønsker oppnås i størst mulig grad innenfor arvelovens rammer.

Det er mange som ønsker å gi forskudd på arv. Selv om arveavgiftsloven ikke lenger gjelder, må forskudd på arv fortsatt være i samsvar med arveloven og dens begrensninger. Vi gir råd og finner tilpassede løsninger.

Arveoppgjør skjer vanligvis ved privat skifte hvor arvingene selv står for gjennomføringen.

Mange arvinger velger å engasjere oss i forbindelse med arveoppgjøret for sikre en juridisk korrekt fordeling.

Tvisteløsning og prosedyre


Tvister oppstår ofte i forbindelse med rettsspørsmål i familie- og arverett. Vi bistår våre klienter med gode løsninger. For oss er det viktig at tvister skal løses raskt, effektivt, og med best mulig resultat for våre klienter. Derfor arbeider vi for at minnelige løsninger skal oppnås – løsninger utenfor rettssystemet kan ofte være både rimeligere og bedre for deg. Vi har betydelig erfaring med forliksforhandlinger. Det er likevel ikke alle tvister som kan løses utenfor rettssystemet. Prosessoppdrag er derfor en del av virksomheten vår innenfor området familie- og arverett.

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!