Raugland Advokatene har lang erfaring og bred kompetanse innenfor arbeidsrett. Vi tilbyr rådgivning og tvisteløsning innenfor de fleste arbeidsrettslige spørsmål og tilhørende rettsområder.


Oppsigelse og avskjed


Mottatt oppsigelse eller avskjed?

For de fleste av oss er jobben vårt viktigste grunnlag for å tjene til livets opphold. Ved et eventuelt opphør av arbeidsforholdet er det av vesentlig betydning at både arbeidsgiver og arbeidstaker er oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter partene har etter gjeldende rett. Raugland Advokatene bistår med rådgivning og tvisteløsning i tilknytning til alle former for opphør av arbeidsforhold.

Sluttavtaler


Fått tilbud om sluttpakke?

Ved fremforhandling og utforming av sluttavtaler er det mange aspekter å ta hensyn til,
herunder også forhold som ligger utenfor arbeidsforholdet.
Våre advokater har den nødvendige kunnskap og erfaring til å bistå deg med å utarbeide og fremforhandle sluttavtaler.

Utforming og tolkning av arbeidsavtaler


Hva bør stå i en arbeidsavtale?

Arbeidsavtalen er det viktigste redskapet i et arbeidsforhold. Gjennom å legge ned den nødvendige tid i å sørge for en gjennomtenkt avtale er ofte mye gjort i forhold til å unngå eventuelle tvister og konflikter i arbeidsforholdet. Vi bistår med rådgivning både til arbeidstakere og arbeidsgivere for å legge grunnlaget for høy kvalitet i avtaleverket.

Konkurranseklausuler


Når er det lov med konkurranseklausul?

Konkurranseklausuler og ”rappeklausuler” har etter hvert blitt vanlig både i arbeidsforhold og oppdragsforhold.
Raugland Advokatene har lang erfaring og bred kompetanse både med hensyn til utforming, tolking og praktisering av ulike typer konkurransebegrensende avtalebestemmelser.

Incentivordninger herunder bonuser og opsjonsavtaler


Har du spørsmål om provisjonsbasert lønn?

Incentivordninger, bonus og opsjonsavtaler er ulike lønnsinstrumenter som tilbys arbeidstakere for å stimulere den enkelte til å øke verdiskapningen i bedriften. Et viktig formål med incentivordninger er for bedriften å gi de ansatte felles økonomiske interesser med eierne.

Arbeidstid overtid sykepenger og ferie


Spørsmål om arbeidstid og krav på lønn?

I det enkelte bestående arbeidsforhold blir det ofte spørsmål om arbeidstidsbestemmelsene og de tilhørende krav på lønn, feriepenger og sykepenger.
Raugland Advokatene har den nødvendige erfaring og kunnskap for å bidra med rådgivning og tvisteløsning til gode løsninger på alle disse hverdagslige fasetter i arbeidsforholdet.

Omorganisering herunder nedbemanning


Omorganisere eller nedbemanne?

Vi bistår små og mellomstore bedrifter både i den strategiske del av hvordan en omorganisering, inn- og outsourcing eller nedbemanningsprosess best kan utføres, samt med gjennomføringen for å sikre kvalitet og ryddighet i prosessen

Virksomhetsoverdragelse


Når en virksomhet blir solgt eller på annen måte overført til nye eiere utløses en rekke rettigheter og forpliktelser for arbeidstakerne og arbeidsgiver som det er avgjørende å ha kunnskap om. Våre advokater har lang erfaring med denne typen prosesser og gir råd og veiledning i alle deler av prosessen.

Pensjon og trygderett


I tilknytning til arbeidsforholdet oppstår ofte spørsmål om pensjons- og trygderettigheter.
Raugland Advokatene har lang erfaring med slike problemstillinger, og kan bistå deg med rådgivning
og representasjon i saker overfor Nav, arbeidsgiver og de ulike pensjonsforvalterne.

Kollektiv arbeidsrett


Vi har lang erfaring og solid kompetanse innenfor rettsområdet kollektiv arbeidsrett

Raugland advokatene har hatt flere store arbeidslivsorganisasjoner som faste klienter, og har en rekke oppdrag innenfor kollektiv arbeidsrett med bl.a. etablering og tolking av tariffavtaler, bistand i forhandlinger med tillitsvalgte og tvisteløsning for Arbeidsretten.

Handelsagenter og handelsreisende


Raugland Advokatene har lang erfaring med å bistå handelsagenter og handelsreisende.

Prosedyre for domstolene


Våre advokater driver utstrakt prosedyrevirksomhet for de alminnelige domstoler og Arbeidsretten, men har også god erfaring med prosedyre for voldgiftsdomstoler.

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!

[contact-form-7 id="22102"]