Raugland advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste forbrukerrettslige spørsmål.


Har du kjøpt en vare og ønsker å klage?


Forbrukerkjøpsloven gir deg klagerett i to eller fem år, avhengig av hvor lenge tingen er ment å vare. Du kan bare klage hvis tingen har en mangel som skyldes forhold på selgers side.

Hvis feilen er selgers ansvar, skal selger innen rimelig tid enten reparere feilen eller gi deg en ny vare. Hvis selger ikke klarer dette, kan du kreve prisavslag eller heving.

Hvis du ønsker å klage, må du først ta opp saken med selger. Hvis dere ikke blir enige, kan du bringe saken videre til en klagenemnd eller til domstolene.

Raugland advokatene kan bistå og gi råd i hele prosessen, både ved klage og i rettsapparatet dersom saken skulle havne der. Vi vil alltid forsøke å løse tvistene på et lavest mulig nivå.

Er du misfornøyd med håndverkeren?


Nordmenn er over gjennomsnittet glade i oppussing, men ofte går dessverre ikke alt som planlagt. Hvis resultatet ikke blir som avtalt eller hvis leveringen blir forsinket, kan du klage på håndverkerens tjenester.

Vi vil alltid anbefale at man sørger for å ha en skriftlig avtale med håndverkeren.

Vi kan hjelpe til med både utformingen av kontrakter og eventuelle klager. Hvis saken ikke løser seg ved enighet kan vi også bistå i en rettslig prosess.

Klage til finansklagenemnda


Finansklagenemnda behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Raugland advokatene bistår deg i alle slike klagesaker, og følger opp en eventuell videre prosess der dette er nødvendig.

Klage til forbrukerrådet


Forbrukerrådet behandler en rekke klager fra forbrukere mot næringsdrivende, og i en del tilfeller også tvister mellom to privatpersoner.

Raugland advokatene kan hjelpe deg med å utforme kontrakter for å hindre at tvister oppstår i forbindelse med kjøp og salg, samt bistå hvis det blir behov for å klage til selger/ kjøper eller å bringe saken inn for rettsapparatet.

Vilde B Riiser - Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Raugland

Vilde Brunstad Riiser

Vilde Brunstad Riiser arbeider hovedsakelig med arbeidsrett.

Riiser har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Hennes masteroppgave omhandlet deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling. I tillegg til arbeidsrett har hun spesialfag i barnerett og prosedyre.

Riiser har tidligere vært i praksis hos Hovedorganisasjonen Virke og deltatt i nordisk prosedyrekonkurranse i menneskerettigheter.

Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø arbeider hovedsakelig med arbeidsrett.

Stirø har en Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes omhandler skolens ansvar for elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringslova. Stirø er særskilt interessert i utdanningsrett og hun er medforfatter av notene til opplæringslova og friskolelova i Gyldendal Rettsdata.

Våren 2016 studerte også Stirø et halvt år ved Universidad de Granada. Hun fordypet seg blant annet i internasjonale menneskerettigheter og spansk strafferett.

Stirø har bodd flere år i Argentina og Sveits, og hun arbeider flytende på engelsk og spansk. Våren 2017 gikk hun på italienskkurs ved Università per Stranieri di Siena.

Stirø har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver hos NAV Klageinstans Oslo og Akershus, samt hos rettshjelpstiltaket Jussbuss.

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!