Raugland Advokatene yter juridisk bistand innen alle sider ved etablering, drift og utvikling av fast eiendom til næringsdrivende, borettslag, eierseksjonssameier og privatpersoner.

Våre advokater tilbyr blant annet rådgiving og tvisteløsning innenfor følgende temaer:


Entreprise - næring og bolig


Entreprise

Raugland Advokatene gir rådgivning og bistand i alle faser ved kommersiell utvikling av fast eiendom. Våre advokater har erfaring og kompetanse med utvikling av større prosjekter innenfor så vel næringsentreprise, som bolig- og fritidseiendom.

Eierskifte


Feil og mangler etter kjøp eller salg av eiendom

Raugland Advokatene innehar spesielt god kompetanse knyttet til spørsmålene rundt feil og mangler på eiendom. Vi har lang prosesserfaring innen dette feltet, og har gjennom en årrekke representert private kjøpere og selgere av alle typer eiendom. Det er ikke alltid lett for en part å få oversikt over hvilke rettigheter og frister som gjelder i forbindelse med en mangelsak. Det er derfor av sentral betydning for den videre gangen i saken at du raskt kommer i kontakt med en advokat som kan ivareta dine interesser.

Marius Gjetnes

Marius Gjetnes

Marius Gjetnes arbeider hovedsakelig innenfor områdene arbeidsrett, kontrakt-/avtalerett, fast eiendom og agenturrett. Han har videre særskilt spesialisering innenfor prosedyrefaget og har betydelig erfaring med prosedyre både for de alminnelige domstoler og for særdomstoler. Gjetnes har skrevet en rekke artikler innenfor de områder han jobber med og han holder regelmessig foredrag innenfor arbeidsrett.

Sameie, seksjonering og borettslag


Et sameie foreligger når noen eier noe sammen. I motsetning til et borettslag, som er et andelslag som har til formål å skaffe sine medlemmer bolig, oppstår et sameie når to eller flere avtaler at en eiendom (evntuelt en ting) skal eies av alle. Det kan foreligge bruksdeling i et sameie. Slik at den enkeltes bruksrett knyttes til fysiske deler av sameietingen. Det er oftest slik det er i et eierseksjonssameie/boligsameie.

En del av de sakene Raugland Advokatene arbeider med innenfor dette rettsområdet er bl.a.:

• Seksjonering og reseksjonering av eierseksjonssameier
• Utarbeide vedtekter for eierseksjonssameie
• Stiftelse av borettslag
• Bistå i forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsavtaler knyttet til forretningsførsel og drift med fokus på differensiering av tjenester og sammenheng med prisstrukturering

Tomtefeste


I de tilfeller ikke eier av bygningen har grunnbokshjemmelen til tomten som bygningen er oppført på, foreligger det ofte et tomtefeste. Eieren av eiendommen må derfor betale en årlig leie (festeavgift) til den som eier tomten. Det er vanlig å omtale eier av tomten for bortfester, og leier av tomten for fester. Raugland Advokatene yter bistand innenfor alle sakstyper tilknyttet tomtefeste.

  • Innløsning av festetomter hvor utgangspunktet er hva som er avtalt i festeavtalen.
  • Regulering av festeavgift
  • Forlengelse av festeavtaler
  • Nye festeavtaler
  • Rettigheter og forpliktelser i festeavtaler
  • Fastsetting av riktig festeavgift
  • Prosedyre av tomtefestesaker
  • Rådighet over festetomt
  • Overføring av festetomter

Husleierett


Raugland Advokatene har lang erfaring i utarbeidelse og forhandling av husleiekontrakter, dette gjelder både for boliger og næringseiendom. Husleiekontraktene er avgjørende for verdivurderingen av eiendom og det stilles derfor store krav til utformingen av disse. Husleiekontrakten involverer ofte tverrfaglige problemstillinger og skal f.eks. i en byggefase fungere sammen med byggherrens entreprisekontrakt.

Omsetning av næringseiendom


Næringseiendom er et dynamisk felt, med store endringer de siste år. I dette nye landskapet har det oppstått økt behov for juridisk bistand knyttet til eiendomstransaksjoner, drift og utleie av næringseiendom. Eiendomstransaksjoner innebærer en rekke selskapsrettslige og skatterettslige aspekter.

Omsetning av bolig og fritidseiendom


De fleste av oss vil som privatperson kjøpe eller selge en bolig. Avhendingslova gjelder for kjøp av brukte boliger (gjelder også fritidsboliger). Dersom boligen som kjøpes er nyoppført, er det bustadoppføringslova som regulerer forholdet mellom partene. Eiendomsmeglingsloven gjelder for tvister som relateres til eiendomsmegleren.

Gårdsbeskyttelse- og forvaltning


Raugland Advokatene har til enhver tid engasjementer knyttet til bruk og forvaltning av bygninger – så vel boliger som næringslokaler. Vi har oppdragsgivere både bruker/leiersiden og eier/utleiersiden. Raugland Advokatene har lang erfaring i å bistå ved seksjonering av bolig- og næringseiendommer og har godt samarbeid med takstmenn og annen ekspertise.

Prosedyre for domstolene i eiendomsrettslige saker


Tvister oppstår ofte i forbindelse med rettsspørsmål om fast eiendom. Vi bistår våre oppdragsgivere med gode løsninger. For oss er det viktig at tvister skal løses raskt, effektivt, og med best mulig resultat for våre oppdragsgivere. Derfor arbeider vi for at minnelige løsninger skal oppnås – løsninger utenfor rettssystemet kan ofte være både rimeligere og bedre for deg som oppdragsgiver. Vi har betydelig erfaring med forliksforhandlinger. Det er likevel ikke alle tvister som kan løses utenfor rettssystemet. Prosessoppdrag er derfor en del av virksomheten vår innenfor området fast eiendom.

Tvister oppstår ofte i forbindelse med rettsspørsmål om fast eiendom. Vi bistår våre oppdragsgivere med gode løsninger. For oss er det viktig at tvister skal løses raskt, effektivt, og med best mulig resultat for våre oppdragsgivere. Derfor arbeider vi for at minnelige løsninger skal oppnås – løsninger utenfor rettssystemet kan ofte være både rimeligere og bedre for deg som oppdragsgiver. Vi har betydelig erfaring med forliksforhandlinger. Det er likevel ikke alle tvister som kan løses utenfor rettssystemet. Prosessoppdrag er derfor en del av virksomheten vår innenfor området fast eiendom.

Vi bistår med prosessoppdrag innen et bredt spekter av konflikter, og har bred erfaring fra blant annet:

• Bustadoppføring
• Salg og kjøp
• Leietvister
• Nabotvister
• Grensetvister
• Reguleringssaker
• Ekspropriasjon og skjønnssaker
• Tomtefeste
• Saker vedrørende utbedring
• Prisavslag
• Dagmulkt
• Heving
• Erstatning i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom grunnet feil/mangler eller forsinkelser

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!