Uenighet om ansettelsesforholdets art

Raugland Advokatene bistod nylig en arbeidsgiver som var saksøkt av en tidligere ansatt. Saken gjaldt krav om erstatning og oppreisning som følge av påstått urettmessig avskjed eller usaklig oppsigelse. Vår klient vant saken i tingretten og ble frikjent for erstatningskravet.

Partene var uenige i om arbeidstaker var fast eller midlertidig ansatt. Arbeidstaker mente at han var fast ansatt, og at vår klient hadde gitt ham en urettmessig avskjed, eventuelt en usaklig oppsigelse. Vår klient anførte at arbeidstakeren var lovlig midlertidig ansatt som tilkallingsvikar, og at arbeidstakeren selv hadde sagt opp sin stilling.

Det var på det rene at arbeidstaker sa opp sin stilling. Arbeidstaker anførte imidlertid at fordi han kun ble tilkalt til arbeid et fåtall ganger etter oppsigelsen, forelå det en urettmessig avskjed eller usaklig oppsigelse fra arbeidsgiver.

Retten frifant vår klient for krav om erstatning og oppreisning

Tingretten kom til at partene hadde avtalt at arbeidstakeren var midlertidig ansatt som tilkallingsvikar. I denne sammenheng la retten stor vekt på at det i arbeidskontrakten uttrykkelig stod «tilkallingsvikar», og at arbeidsforholdet ble praktisert slik.

Utgangspunktet i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes i fast stilling. Det er likevel adgang til å ansette midlertidig, dersom visse vilkår er oppfylt. I dette tilfellet sannsynliggjorde vi på vegne av vår klient, at det forelå et midlertidig økt behov for arbeidskraft. Retten kom derfor til at det forelå en lovlig midlertidig ansettelse.

Retten kom til at det ikke forelå en urettmessig avskjed eller usaklig oppsigelse fra vår klient. Det var da heller ikke grunnlag for å kreve erstatning og oppreisning. Klienten vår vant saken fullt ut og fikk dekket saksomkostningene sine.

Raugland Advokatene bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige saker. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre dyktige advokater.