Viktige lovendringer for arbeidslivet fra 1. juli 2022

Viktige lovendringer for arbeidslivet fra 1. juli 2022 Den 1. juli 2022 trådte…


Vår klient ble frifunnet for erstatningskrav fra en tidligere ansatt

Uenighet om ansettelsesforholdets art Raugland Advokatene bistod nylig en…


Ny lov om statens tjenestemenn

Den 1. juli 2017 trådte lov om statens ansatte mv. i kraft (statsansatteloven).…


Midlertidig ansettelse. Endring av stilling.

Høyesterett avsa tidligere i år dom i sak om gyldig oppsigelse av en vikar i en…