Høyesterett avsa tidligere i år dom i sak om gyldig oppsigelse av en vikar i en vitenskapelig stilling ved et universitet. Vikaren ble sagt opp da stillingsinnehaveren sa opp sin stilling.

Vikaren hadde jobbet mer enn 4 år sammenhengene. Høyesterett kom til at fireårsregelen i tjenestemannsloven § 10 nr. 1 måtte forstås slik at utløpet av vikariatet ikke i seg selv ga grunnlag for oppsigelse.

Det hadde imidlertid skjedd en kvalifisert endring i stillingens innhold. Det var ikke lenger behov for forskning innenfor vikarens forskningsområde, vikarens arbeidsområde måtte derfor anses bortfalt. Det var opprettet to nye stillinger ved fakultet, men vikaren ble ikke ansett for å være kvalifisert for disse.

Høyesterett fant ikke grunnlag for å sette arbeidsgivers vurdering til side. Det ble uttalt at domstolene må utvise tilbakeholdenhet med å overprøve denne typen faglige vurderinger. Oppsigelsen ble funnet gyldig.