Nedre Romerike tingrett avsa dom i sak der arbeidstaker i sin arbeidsavtale hadde rett til ”etter avtale” og utføre en betydelig del av arbeidet fra hjemmekontor. Det ble foretatt endringer av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsgiver krevde nå at vedkommende møtte opp på arbeidsstedet.

Arbeidstaker valgte til tross for advarsel og instruks fra arbeidsgiver å arbeide hjemme. Totalt hadde arbeidsgiver et urettmessig fravær på åtte dager. Dette var etter rettens syn et klart pliktbrudd som ga grunnlag for avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14.

Arbeidsgiver ble av tingretten frifunnet for påstanden om at avskjeden var urettmessig, og pliktet heller ikke å erstatte tapt lønn eller andre økonomiske krav. Lagmannsretten kom enstemmig frem til at anken kunne nektes fremmet etter tvisteloven § 29-13 da ankeforhandling ikke ville lede til et annet resultat.
lovdata.no:http://lovdata.no/dokument/LESIV/avgjorelse/le-2013-174577?q=LE-2013-174577*