Arbeidstakers lydighetsplikt

Denne artikkel handler om arbeidstakers plikt til å følge de arbeidsinstrukser og pålegg som gis av arbeidsgiver. Heretter benevnt som lydighetsplikt. Problemstillingen må ses i sammenheng med hva som er gyldig eller ugyldig ordrenekt.

Lydighetsplikten er et utslag av arbeidsgivers styringsrett og må utøves innen arbeidsgivers myndighetsområde og lovens rammer. Urettmessig brudd på lydighetsplikten kan medføre både avskjed eller oppsigelse. Dette forutsetter bl.a.: At arbeidstaker oppfattet at det forelå en klar og tydelig ordre, og at hun/han forstod eller burde ha forstått ordren og de konsekvenser det vil ha dersom ordren ikke ble etterkommet. Det er også en forutsetning at ordren både ble gitt av en person hos arbeidsgiver som hadde tilstrekkelig fullmakt (kompetanse) til å gi ordren, og at ordren var saklig.

Brudd på lydighetsplikt

Dersom arbeidstaker nekter å utføre arbeidsoppgaver som fremkommer av arbeidskontrakt eller er avledet av denne – (som for eksempel i stillingsinstruks, arbeidsreglement eller ordensregler) – vil dette normalt være en saklig oppsigelsesgrunn. På den annen side vil en arbeidsgiver som pålegger en arbeidstaker å utføre oppgaver som er lovstridig eller i strid med alminnelig moral, måtte akseptere at arbeidstaker nekter å utføre ordren. Dette kan tenkes der arbeidstaker blir pålagt å utføre tvangstiltak som mangler tilstrekkelig lovhjemmel, eller å føre noe uriktig inn en av virksomhetens protokoller. Hvis en arbeidstaker nekter å utføre lovlig pålagt overtidsarbeide, vil dette kunne medføre oppsigelse eller avskjed. Det sentrale i vurderingen er ofte om det har blitt gitt tilstrekkelig varsel fra arbeidsgivers side og hvilken grunn arbeidstakeren har for å nekte å arbeide overtid. Hva med de tilfeller hvor arbeidstakeren nekter å delta på kurs som er saklig pålagt ut fra arbeidsgivers behov for kompetanse? En slik nektelse kan være grunnlag for oppsigelse, men også her vil retten måtte se på om ordrenektelsen er saklig begrunnet. Dersom kurset er utenbys og arbeidstakeren ikke har barnepass, vil dette være en saklig grunn for å nekte å delta på kurs.

Vil det kunne være saklig brudd på lydighetsplikten dersom arbeidstakeren nekter å fremstille seg til legekontroll? I de tilfeller arbeidstakeren arbeider i virksomheter som er underlagt strenge regler i forhold til bl.a. rus, fysisk og psykisk balanse, vil slik nektelse kunne være saklig grunn for oppsigelse. Et eksempel på dette vil være arbeidstakere som nekter promillekontroll når de skal ut på oljeplattformer i Nordsjøen. Hva med ordrer som ikke relateres til arbeidssituasjonen? Et eksempel fra rettspraksis er hvor en arbeidstaker nektet å legge bort avvisen i arbeidstiden. Her fant retten at avskjeden på dette grunnlag var rettmessig, ettersom arbeidstakeren ikke hadde krav slike pauser som dette medførte. Det er neppe tvilsomt at en ordre må fremsettes med saklig form og innhold. Dersom ordren fremsettes ut fra å dokumentere makt, vil retten akseptere at arbeidstakeren nekter å utføre ordren. På den annen side dersom arbeidstakeren nekter å utføre ordre – som kan tas som uttrykk for en allmenn uvilje mot ledelsen – kunne utgjøre et alvorlig mislighold av arbeidskontrakten.

Avskjed eller oppsigelse

Dersom arbeidsgiver tidligere har akseptert brudd på lydighetsplikten om et bestemt forhold, er det ikke uten videre gitt at det ved senere lignende forhold kan reageres med avskjed eller oppsigelse uten at dette på forhånd er gjort særlig klart for de ansatte, jf. premiss 50 i Rt 2005:518 om nedlasting av pornografisk materiale.

Om ordrenekt og derigjennom brudd på lydighetsplikten vil kunne medføre avskjed elle oppsigelse, avhenger i stor grad den situasjon som har oppstått. Dette er svært situasjonsbestemt, og det beste rådet vi kan gi er at arbeidstakeren er tydelig og forklarer arbeidsgiver hvorfor han nekter å utføre ordre. Dermed avklarer han situasjonen, og arbeidsgiver har da anledning til å vurdere situasjonen også ut fra arbeidstakers situasjon.

Av adv. Sturla Johnsen

Logo Raugland