Reklamasjon i forbrukerkjøp ved mislykket utbedring av mangel

Rt. 2013 s. 865 omhandler krav til reklamasjon i forbrukerkjøp etter mislykket utbedring av mangel og foreldelse av utbedringskravet. Dommen gjaldt den absolutte reklamasjonsfristen på fem år inntatt i forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd.

Hovedspørsmålet i saken var om det i tilfeller der det er foretatt mislykket forsøk på utbedring gjelder noen absolutt reklamasjonsfrist for den aktuelle mangelen overhodet, eller om den opprinnelige reklamasjonen er tilstrekkelig i slike tilfeller.

Høyesterett kom til at den absolutte reklamasjonsfristen på fem år ikke gjelder for mangelsinnsigelser mot selgers utbedringsarbeid knyttet til mangler som det allerede er reklamert over.

Verken forarbeidene til forbrukerkjøpsloven, andre lover eller reelle hensyn kunne begrunne en absolutt reklamsjonsfrist etter utbedring.

Kjøper må imidlertid også i slike tilfeller reklamere innen rimelig tid etter at han ble eller burde blitt kjent med at utbedringsforsøkene hadde vært mislykket, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd.

Dommen i sin helhet er å finne på lovdata.no:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/hr/hr-2013-01261-a.html&emne=2013-06-13*,%20*-2013-06-13&&

Logo Raugland