Innløsningssum ved frembortfestede boligtomter

Høyesterett behandlet i Rt. 2013 s. 1146 spørsmål om hvilke prinsipper som skulle legges til grunn for fastsettelse av innløsningssum ved innløsning av frembortfestede boligtomter etter tomtefestelova § 42 fjerde ledd.

Det følger av tomtefestelova § 42 fjerde ledd at reglene i lovens kap. 6 om innløsning og forlegning av festeforholdet også gjelder for fremfestere.

 Det ble reist særlig spørsmål om innløsningssummen skulle beregnes ut fra en forholdsmessig andel av den totale leien som frembortfesteren betaler til grunneieren, eller om den skal bygge på festeavtalen mellom frembortfester og fremfesteren. Innløsningssummen for festeren beregnes etter tomtefestelovas § 37.

Høyesterett kom til at man også ved fremfeste skal fastsette innløsningssummen ut i fra festeavtalen mellom fremfesteren og frembortfesteren, jf. § 37 første ledd første punktum.

Det ble lagt vekt på lovens system og forarbeidenes forutsetninger. Det ble også uttalt at metoden skulle fravikes dersom den skulle resultere i en lavere sum enn den grunneiere har krav på etter Grunnloven § 105.

Dommen i sin helhet ligger ute på lovdata.no:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/hr/hr-2013-01891-a.html&emne=2013-09-09*,%20*-2013-09-09&& 

Logo Raugland