Ferie og sykdom – rettigheter

Sommerferien er over for denne gang, og i den forbindelse dukker det gjerne opp spørsmål om hvilke rettigheter som gjelder dersom man har vært så uheldig og blitt rammet av sykdom i ferien.
Arbeidstakers rettigheter som følge av sykdom i ferien følger i all hovedsak av ferieloven § 9.

Rett til utsatt ferie

Arbeidstaker som blir syk før ferien kan kreve at hele eller deler av ferien utsettes til senere i ferieåret. For å få rett til utsatt ferie, er det et krav om at man er 100 % arbeidsufør. Dersom man kun er delvis sykemeldt, er det lagt til grunn at man kan avvikle ferie i tråd med lovens intensjon om hvile og rekreasjon. Kravet om utsettelse av ferie må fremsettes senest siste arbeidsdag arbeidstakeren skulle hatt før ferien, og må dokumenteres ved legeerklæring. Det er verd å merke seg at arbeidstakere i redusert stilling også må dokumentere at de er helt arbeidsuføre – det er ikke tilstrekkelig med legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførhet tilsvarende gjeldende stillingsbrøk. Har man 50 % stilling, må det altså likevel fremgå av legeerklæringen at man er 100 % arbeidsufør dersom man skal ha krav på utsatt ferie.

Syk i løpet av ferien

Det som er mest aktuelt på nåværende tidspunkt er hvilke rettigheter man har dersom man har vært syk i løpet av ferien. Dersom man ønsker erstatningsferie må man varsle arbeidsgiver om dette så raskt som mulig. Etter loven har man kun krav på erstatningsferie dersom man er helt arbeidsufør i minst 6 virkedager i ferien. Lørdag regnes også som virkedag i ferielovens forstand, jfr. § 5 første ledd. For arbeidstakere som omfattes av Hovedtariffavtalen punkt 7.1 inntrer retten til erstatningsferie etter minimum 5 virkedager. For undervisningspersonale er det gitt en egen bestemmelse i Hovedtariffavtalen om at ferie erstattes fra første virkedag. Også ved krav om erstatningsferie gjelder et krav om legeerklæring som dokumenterer 100 % arbeidsuførhet. Man har altså ikke rett til å nytte egenmelding i slike tilfeller.

Når må utsatt ferie/erstatningsferie avvikles?

Både ferie som utsettes som følge av sykdom før ferien og ferie som utsettes som følge av sykdom i ferien, skal som hovedregel avvikles i løpet av ferieåret, det vil si kalenderåret. Arbeidsgiver og arbeidstaker må avtale når erstatningsferien skal avvikles.
Dersom sykdom umuliggjør at gjenværende ferie avvikles i løpet av året, følger det av ferieloven at arbeidstaker har krav på å få overført inntil 12 virkedager til påfølgende ferieår. Arbeidstaker kan ikke trekke med seg overført ferie lenger enn til neste ferieår, jfr. ferieloven § 7 tredje ledd. Retten til å få overført ferie som følge av sykdom kommer i tillegg til adgangen man har til å inngå avtale om overføring av ferie av andre årsaker, jfr. ferieloven § 7 tredje ledd.

For at retten til overføring av ferie til neste ferieår skal være i behold, er det et krav om at arbeidstaker fremsetter krav om overføring senest innen ferieårets utløp. Det er arbeidstaker som har bevisbyrden for at slikt krav er fremsatt. Dersom denne fristen ikke overholdes, mister arbeidstaker retten til å få overført ferie.

Av adv. Ellen A. Gooderham

Logo Raugland