Ulempen med sosiale medier

I dagens samfunn benytter mange sosiale medier på internett til å ytre seg, der mulighetene for å nå mange mennesker er store. Dette er i utgangspunktet en positiv utvikling. Imidlertid er det som regel ingen redaktør som går gjennom det som blir skrevet før det blir publisert, og det kan føre til uheldige virkninger for personer som blir (negativt) omtalt. Enkeltpersoner risikerer derfor å bli omtalt på en uønsket måte, og det finnes dessverre mange eksempler på dette. Risikoen for å bli utsatt for dette gjør seg med tyngde gjeldende for ansatte i barnehage- og skolesektoren, som kan komme i nær kontakt med foresatte og elever i sårbare deler av livet.

Det er et grunnleggende prinsipp at foresatte skal ha mulighet til å melde i fra dersom de er misfornøyd med det tilbudet deres barn mottar fra barnehage eller skole. Det finnes likevel eksempler der foresatte og elever fremsetter alvorlige anklager mot enkeltpersoner på Facebook, i stedet for å kontakte skoleledelsen eller andre offentlige instanser.

Ansattes taushetsplikt  – arbeidsgivers ansvar

De ansatte er bundet av en streng taushetsplikt, og det er derfor begrenset i hvor stor grad vedkommende kan ta til motmæle, selv om påstandene kan gå løs på både personvernet og integriteten til den det gjelder.

Arbeidsgiver har et ansvar for å ivareta de ansattes integritet og verdighet, jf. arbeidsmiljøloven § 4-3, og skal videre jobbe for at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, samt uheldige belastninger mv.
Arbeidsgivers plikt til å ivareta de ansatte gjelder ikke bare for ytringer eller handlinger fra andre ansatte, men også fra tredjepersoner, som elever og foreldre.
Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet er «fullt forsvarlig», jf. arbeidsmiljøloven § 3-1. I dette ligger en plikt både til å kartlegge arbeidsmiljørelaterte problemer og risikoer, innarbeide planer og tiltak for redusere risikoen, til å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav som stilles i arbeidsmiljøloven, sørge for systematisk arbeid med forebygging av sykefravær, samt løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.

Arbeidstakerne plikter å medvirke til dette, og de skal til en hver tid ha kunnskaper om arbeidsgivers HMS-arbeid (internkontroll). Til bestemmelsen er gitt internkontrollforskriften, der det fremgår i § 5 at omfanget og formen på tiltakene og prosedyrene som lages må gjøres etter hva som er nødvendig ut i fra virksomheten og de risikoene den medfører. Risikoutsatte virksomheter må utarbeide grundige analyser av risiko. Skoler og barnehager er risikoutsatt hva gjelder farer knyttet både til psykisk og fysiske helse, og virksomhetens art tilsier derfor grundige analyser og planer knytter til arbeid med å ivareta de ansatte. Det følger videre av internkontrollforskriften § 5 nr.7 at nødvendige rutiner skal dokumenteres skriftlig.
På generelt grunnlag vil vi råde ansatte som opplever seg utsatt for netthets i sosiale medier til å ta kontakt med nærmeste leder i første omgang. Personen som har fremsatt ytringen bør oppfordres til å slette de innleggene som er lagt ut, samt om å opphøre med slik virksomhet. Datatilsynet har tjeneste som heter slettmeg.no, der du kan ta direkte kontakt for å få bistand med å få slettet uønsket informasjon om deg selv på internett.

Logo: Advokatfirmaet Raugland