Kan arbeidsgiver lese ansattes e-poster?

Ja, arbeidsgiver har på visse vilkår rett til å gjøre innsyn i arbeidstakerens virksomhetsrelaterte e-post. Dette blir regulert av personopplysningsforskriften kapittel 9. I denne artikkelen gis det en kort oversikt over reglene som gjelder ved arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-post.

  • Hva menes med «innsyn»?

Med «innsyn» menes det at arbeidsgiver har rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post i arbeidstakers e-postkasse. Hovedregelen er at dette kun gjelder innsyn i arbeidstakers virksomhetsrelaterte e-postadresse, og ikke private e-post.

  • Når kan arbeidsgiver gjøre innsyn i e-post?

Arbeidsgiver kan gjøre innsyn i e-post når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten. Dette kan være praktisk hvis arbeidstaker er syk og arbeidsgiver har god grunn til å tro at det kommer virksomhetsrelaterte e-poster som arbeidsgiver trenger.

Arbeidsgiver kan også gjøre innsyn i e-post hvis arbeidsgiver har begrunnet mistanke om at arbeidstakerens har gjort seg skyldig i grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet, og som kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. For eksempel mistenker arbeidsgiver at arbeidstaker rekrutterer kunder til en konkurrerende bedrift.

  • Hvordan skal arbeidsgiver gå frem ved innsyn i e-post?

Før arbeidsgiver gjør innsyn, skal arbeidstaker bli varslet og ha mulighet til å uttale seg før arbeidsgiver gjennomfører innsynet. Arbeidstaker skal også ha anledning til å være tilstede når arbeidsgiver søker, åpner og leser e-posten. Det er svært viktig at arbeidsgiver følger denne prosedyren og gjennomfører innsyn etter bestemmelsene for å ivareta arbeidstakers personvern og integritet. Hvis ikke reglene i personopplysningsforskriften blir fulgt, kan arbeidsgiver risikere å bli ilagt bøter fra Datatilsynet etter klage fra den ansatte. Et annet viktig poeng er at domstolen også kan nekte føring av e-postene som bevis dersom de ikke er innhentet på lovlig måte.

  • Dette virker ikke så vanskelig, eller?

Det er mange forhold som arbeidsgiver må ta hensyn til før man igangsetter innsyn av arbeidstakerens e-post og filer. Arbeidsgiver bør vurdere om de kan gjøre mindre inngripende tiltak, som f.eks. å be arbeidstakeren om å videresende e-post som er relevante ved fravær eller lignende, før de setter i gang med innsyn i e-post. I tillegg bør arbeidsgiver tenke på sitt omdømme. Det er ikke positivt å være en arbeidsgiver som overvåker sine ansatte.

Som arbeidstaker er det også viktig å være oppmerksom på hvilke rettigheter en har når sjefen informerer om at de skal lese e-posten din.

Raugland Advokatene har lang erfaring og god kompetanse innenfor arbeidsrett og personvern. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Av adv.flm. Henriette C. S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid
ADV.FLM. HENRIETTE C. S. BREILID