Privat sektor

Innen privat sektor er det normalt ikke krav om at arbeidsgiver skal gi innsyn i dokumenter, eller opplyse, hvilke vurderinger som ligger til grunn i tilsettingssaker. Unntak kan bl.a. følge av tariffavtale og særskilte lovbestemmelser. Et eksempel er arbeidsmiljøloven § 13-7. Dersom en arbeidssøker mener seg forbigått som følge av diskriminering i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 13 (alder, politisk syn m.m.), pålegges arbeidsgiver skriftlig å opplyse hvilken utdanning, praksis og klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har.

Offentlig sektor

I offentlig sektor er reglene noe annerledes enn i privat sektor. Saker om tilsetting i den offentlige forvaltning er unntatt fra reglene om dokumentinnsyn i forvaltningsloven § 18. Justisdepartementet har derfor gjennom forskrift nr 1456 av 15.12.2006 (forvaltningsforskriften) foretatt en utdyping og presisering av innsynsretten i tilsettingssaker innen offentlig sektor.

Forvaltningsforskriftens § 15 fastslår at den som har søkt en stilling, har rett til innsyn i en utvidet søkerliste. I tillegg til utvidet søkerliste har søkerne rett til innsyn i søknadene, med vedlegg, til de som blir innstilt eller tilsatt i stillingen. Dersom opplysninger som en part har krav på etter forskriften er tatt inn i et annet dokument som parten har adgang til, kan forvaltningen vise til dette. Retten til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter gjelder også etter at det er truffet vedtak om tilsetting i saken.

Søkeren har i henhold til Forvaltningsforskriften § 16 også rett til å få gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder faktiske opplysninger og vurderinger om søkeren selv. Faktiske opplysninger inkluderer også sammendrag eller annen bearbeidelse av faktum.

Unntak fra hovedregelen

Forvaltningsforskriften § 16 a-c inneholder dog en del unntak fra hovedregelen. En søker har ikke rett til å se vurderinger som er gitt av tilsettingsorganet, innstillingsmyndigheten, noen som forbereder saken for disse eller som uttaler seg i egenskap av å være særlig rådgiver eller sakkyndig. Det er også gjort unntak for vurderinger fra partenes nåværende eller tidligere arbeidsgiver eller noen som har handlet på vegne av disse. Det er også unntak for vurderinger gitt av tidligere oppdragsgivere eller i særlige tilfeller person som parten har hatt nær yrkesmessig kontakt med.

En parts rettigheter

En part har også rett til å gjøre seg kjent med de deler av dokumentet som inneholder faktiske opplysninger om søkere som har blitt innstilt eller tilsatt i stillingen. Det forutsettes at slike opplysninger skal ha hatt betydning for avgjørelsen.

Forvaltningsforskriftens § 18 gir parten innsynsrett i skriftlige referater som gjengir hva parten selv har sagt i intervju, dersom slikt referat er skrevet. En søker har også rett til å se et eventuelt referat fra intervju med en som er innstilt eller tilsatt i stillingen, dersom referatet inneholder nye opplysninger eller anførsler som er av betydning for saken. Søkeren har ikke rett til å gjøre seg kjent med vurderinger som er fremkommet i forbindelse med intervjuet.

Forvaltningsforskriftens § 19 inneholder også regler om at søkeren har rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i. Søkeren har også rett til å gjøre seg kjent med om det foreligger dissens mellom medlemmene av vedkommende innstillingsmyndighet, samt hvor mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått.

Forvaltningsforskriftens § 19 fastslår at man som utgangspunkt ikke har rett til å se begrunnelsen som innstillingsmyndigheten har gitt for innstillingen, men at man har rett til å se de deler av innstillingen som inneholder nye faktiske opplysninger og anførsler av betydning for saken.

Av adv. Sturla Johnsen

Logo Raugland