Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage

Fra og med 1. august 2013 kan kommunen og barnehageeiere skjerpe kravene for ansettelse i sin virksomhet. Da vil politiattesten som fremlegges før man blir ansatt kunne omfatte flere straffbare forhold enn det som er kravet i dag.

I dag må en person som er tilbudt jobb i barnehage fremlegge politiattest før hun eller han kan ansettes. Dersom politiattesten viser at jobbsøkeren er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er barnehagen avskåret fra å ansette vedkommende. Det samme gjelder dersom søkeren på tidspunktet for ansettelse er siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep mot barn, uten at vedkommende er funnet skyldig. At noen er siktet innebærer at den mistenkte er erklært siktet av påtalemyndigheten, eller at det er besluttet eller gjennomført pågripelse. Det er likevel ikke nok å være anmeldt eller mistenkt for seksuelle overgrep.

Når politiet utsteder politiattest til en person som søker jobb i barnehage, vil ikke attesten vise om vedkommende har begått andre straffbare handlinger enn seksuelle overgrep. Dette endrer seg imidlertid den 1. august 2013. Fra og med denne dato vil politiattester som utstedes for jobbsøkere til barnehage også vise om vedkommende har begått seksualforbrytelser, volds- og ransforbrytelser eller narkotikaforbrytelser.

Bakgrunn for bestemmelsen

Bakgrunnen er at bestemmelsen i barnehageloven § 19 som i dag hjemler krav om politiattest, endres slik at den får samme innhold som politiregisterloven § 39 ompolitiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til barn under 18 år. Endringen innebærer en klar utvidelse av hvilke overtredelser i straffeloven som skal anmerkes på politiattester utstedt for den som søker jobb i barnehagen.

Eksempler på nye straffbare forhold som vil kunne fremgå av politiattesten er om søkeren har begått voldtekt eller straffbare handlinger som innebærer misbruk av makt. Videre vil voldsforbrytelser som har medført grove legemskrenkelser (tilfeller der handlingen påfører offeret skader av et visst omfang og der handlingen resulterer i at offeret dør eller påføres betydelig skade på legemet eller helbred) fremgå av politiattesten, mens mindre alvorlige legemskrenkelser omfattes ikke. Søkere som har begått simpelt eller grovt ran vil få forholdet listet i politiattesten. Når det gjelder overtredelser av narkotikalovgivningen vil det fremgår av politiattesten dersom en søker eksempelvis har ervervet, innført eller oppbevart narkotika. Lovovertredelser som gjelder besittelse og bruk av narkotika vil derimot ikke omfattes av den nye bestemmelsen. Det vil også fremgå av politiattesten dersom søkeren er siktet eller tiltalt for noen av de nevnte forhold.

Formålet med å utvide antallet straffebud som skal fremgå av politiattesten har vært å utvide beskyttelsen mot overgrep, eller alvorlig og skadelig innflytelse på barna. Dermed er det ønskelig at barnehagen blir kjent med flere straffbare forhold som er begått av søkeren, slik at barnehageeier kan foreta en bedre helhetsvurdering av søkerens egnethet.

Det er derimot ikke lagt opp til at enhver anmerking på politiattesten automatisk skal lede til yrkesforbud. Det er opp til barnehageeier å velge i hvor stor grad hun eller han vil vektlegge anmerkninger knyttet til narkotika, rans- og voldskriminalitet. Seksuelle overgrep mot barn vil imidlertid innebære et absolutt yrkesforbud, på samme måte som i dag.

Kravet om å fremlegge politiattest gjelder alle som jobber i barnehagen, inkludert vikarer, ekstrahjelper, vaktmester og kjøkkenhjelp. Videre kan barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet anledning til å kreve politiattest for personer uten ansettelse som regelmessig oppholder seg i barnehagen. Dette kan for eksempel være personer som er en del av kommunens vaktmestertjeneste, og eier av barnehagen.

Den nye regelen gir barnehageeiere og kommunen mulighet til å skjerpe kravene til ansettelse i barnehagen. Utdanningsforbundet støttet forslaget om å harmonisere krav om politiattest etter barnehageloven med politiregisterloven.

Logo Raugland