Korrupsjon i kommunalt selskap

I Rt. 2014 s. 786 drøftet Høyesterett om driftssjefen i et kommunalt selskap ved å delta i tre middager bekostet av en bussprodusent hadde opptrådt ”utilbørlig” etter strl. § 276a første ledd. Det kommunale selskapet stod for store deler av kollektivtrafikken i området, og produsenten det dreide seg om var leverandør av busser til flere av de selskapene det offentlige selskapet hadde driftsavtaler med.

Tingretten straffedømte driftssjefen. Lagmannsretten kom derimot til at driftssjefens deltakelse ikke skjedde i forbindelse med en aktuell anbudskonkurranse eller at deltakelsen ble holdt skjult, og frifant derfor driftssjefen for korrupsjon.

Høyesterett la til grunn at ”utilbørlig” er et sterkt uttrykk og at det må foreligge et klart klanderverdig forhold for at strl. § 276a skal kunne anvendes.

Høyesterett uttalte at der fordelen ikke er varig, men blir konsumert i tilknytning til et arrangement som i seg selv er relevant for arbeidstakerens stilling, vil det normalt ikke være aktuelt å anvende straffelovens korrupsjonsbestemmelse. Slektskapet til andre former for ordinær kundepleie var i foreliggende sak så sterkat det skulle mye til for å anse arrangementet som så påkostet at deltakelsen kunne anses som utilbørlig. Det forelå heller ikke noe påvirkningsmoment i det deltakelsen ikke skjedde i anbudssammenheng.

Etter en samlet vurdering fant Høyesterett det klart at driftssjefen ved sin deltakelse i de tre middagene, ikke kunne sies å ha opptrådt utilbørlig. Anken ble forkastet, og lagmannsrettens frifinnende dom opprettholdt.

For dommen i sin helhet, se http://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2014-1779-a?q=rt-2014-786

Logo Raugland