Hva er Trygderetten?

Trygderetten er en nasjonal ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål.

Sakene som behandles av Trygderetten gjelder vedtak etter folketrygdloven.

Trygderetten behandler også ankesaker som gjelder retten til offentlig tjenestepensjon. I disse sakene er ankemotparten offentlige tjenestepensjonsordninger. Trygderetten behandler ikke vedtak truffet av private pensjonskasser.

Den er ikke en domstol i vanlig forstand men en hybrid mellom klageorgan og domstol. En anke til Trygderetten skal gå gjennom instansen som fattet vedtaket. Slike saker kan fremmes uten advokathjelp og kostnader i form av rettsgebyr.

Trygderettens saklige myndighetsområde, organisasjon, anke-, saksforberedelse og ankebehandling er nedfelt i lov om anke til Trygderetten .

Trygderettens hovedmål er:

– å avgjøre kjennelser i overensstemmelse med gjeldende lover og regler
– behandle og avgjøre sakene i henhold til bestemmelsene i lov om anke til Trygderetten
– avgjøre retningsgivende kjennelser for arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) og andre instanser på trygde- og pensjonsrettens område
– avgjøre saker med forsvarlig saksbehandlingstid
– behandle og avgjøre sakene slik at det skaper tillit hos partene

Eksempler på saksområder som ofte behandles i Trygderetten: uførepensjon, yrkesskade, sykepenger, grunnstønad og hjelpestønad, arbeidsavklaringspenger, dagpenger ved arbeidsløshet.

Saksgang

Er man uenig i et vedtak fra Nav, kan man klage på vedtaket. Først når alle klagemulighetene i den aktuelle instansen er benyttet, kan man anke saken videre til Trygderetten.
Vedtak om offentlig tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse, KLP eller fra en kommunal pensjonskasse kan ankes direkte til Trygderetten.
Den instans som fattet vedtaket, har plikt til å informere både om klagemulighetene og om anke til Trygderetten. Ankefristen er seks uker.
Anken skal sendes instansen som fattet vedtaket. Årsaken er at ankemotparten skal få en ny anledning til å vurdere saken.
Dersom vedtaket ikke blir omgjort, sender ankemotparten saken til Trygderetten sammen med et oversendelsesbrev som presenterer både ankende part og ankemotpartens begrunnelse og synspunkter.
Ankende part skal få kopi av oversendelsesbrevet og anledning til å kommentere det.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for en anke i Trygderetten er cirka fire måneder. Det koster ikke noe å anke en sak inn for Trygderetten. Får man ikke får medhold i Trygderetten, kan saken bringes inn for det ordinære rettssystemet.

Utdanningsforbundets medlemmer kan få bistand til utarbeidelse av anke til Trygderetten av forbundet. I praksis er det anke over vedtak i pensjonssaker som dominerer.

Det har den senere tid i særlig grad blitt anket over vedtak som gjelder tilbakekreving av for mye utbetalt pensjon fra Statens pensjonskasse.

Av adv.flm. Endre Lien

Logo Raugland