I september i fjor gjennomførte NRK en spørreundersøkelse om mobilforbud i skolen ved landets barne- og ungdomsskoler og videregående skoler. 1070 skoler svarte på undersøkelsen, hvorav flertallet var barne- og ungdomsskoler.

Nøkkelfunnene i undersøkelsen er blant annet at fire av fem skoler har helt eller delvis forbud mot mobiltelefon på sin skole. Et overveiende flertall av rektorene vurderer at forbudet har medført positive endringer med tanke på mobbing, samt en positiv effekt på læringsvilkårene på skolen. Flertallet av skolene gjennomfører forbudet ved at elevene må oppbevare mobilen sin i sekken hele dagen eller såkalt mobilhotell.

Etter at resultatene av spørreundersøkelsen ble publisert har enkelte jurister uttalt seg om lovligheten av mobilforbud i skolen. Det har blitt hevdet at et mobilforbud utgjør et inngrep i privatlivet, som er vernet av både Grunnloven og menneskerettighetene, og at et forbud krever et lovvedtak. Det er også blitt hevdet at et mobilforbud faller utenfor det skolene kan vedta i ordensreglementet sitt.

Les saken i sin helhet her: https://www.nrk.no/norge/jusseksperter-mener-mobilforbud-pa-skoler-er-ulovlig-1.14364899

Kravet til lovhjemmel

Legalitetsprinsippet innebærer at stat og kommune må ha lovhjemmel  for å gripe inn i borgernes private forhold og individuelle frihet. Formålet bak legalitetsprinsippet er å verne den enkelte mot tilfeldige overgrep mot staten.

Et mobilforbud i skolen kan ses på som at skoleeier griper inn i elevenes frihet ved å regulere mobilbruken deres. Legalitetsprinsippet tilsier derfor at skoleeier må ha lovhjemmel for å forby elevene å bruke mobilen i skoletiden. Skoleeier vil enten være kommunen eller fylkeskommunen avhengig av om det er snakk om henholdsvis barne- og ungdomsskole eller videregående skole.

Opplæringslova § 9 A-10 pålegger skoleeier å vedta et ordensreglement for den enkelte skole. Skoleeier kan velge å delegere kompetansen til skolen, som da kan fastsette sitt eget ordensreglement. Skoleeier kan også fastsette fellesregler og delegere til den enkelte skolen å gi særregler tilpasset lokale forhold.

Ordensreglementet skal gi regler om elevenes rettigheter og plikter, regler om orden og oppførsel, og hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryter ordensreglementet. For at et tiltak skal kunne brukes må det fremgå av ordensreglementet. Den enkelte lærer kan imidlertid gjennomføre typiske ordens- og opplæringsmessige tiltak uten at tiltakene fremgår av ordensreglementet. Formålet med slike tiltak er å sikre nødvendige ro og orden for å kunne gjennomføre undervisningen. Det avgjørende for om et tiltak må fremgå av ordensreglementet er om det først og fremst er snakk om en sanksjon med det formål å straffe eleven for atferden sin.

Skoleeier har følgelig lovhjemmel for å gi regler om elevenes rettigheter og plikter i skolehverdagen. Reglene skal fastsettes i forskrifts form. Det er i den forbindelse viktig å påpeke at kravet til lovhjemmel også kan oppfylles ved å innta reguleringen i en forskrift med hjemmel i lov. Ordensreglementet er nettopp en slik forskrift.

Det avgjørende for om skoleeier kan forby elevene å bruke mobiltelefon mens de er på skolen, er etter dette om et slikt forbud ligger innenfor det som kan vedtas i ordensreglementet.

Hva et ordensreglement kan inneholde bestemmelser om

Det følger direkte av opplæringslova § 9 A-10 at ordensreglementet skal inneholde bestemmelser om elevenes orden og oppførsel. Etter forarbeidene til bestemmelsen skal ordensreglementet «regulere forhold som forstyrrer undervisningen eller som skaper trygghetsproblemer ved skolen». Videre fremgår det at ordensreglene gir «felles regler for hele skolesamfunnet og skal være med på å gi elevene et trygt og godt skolemiljø». Lovgiver vurderer ordensreglementet for å være «et sentralt redskap i arbeidet med elevens skolemiljø».

Problemstillingen omkring reguleringen av elevenes mobilbruk på skolen er på ingen måte ny, og lovgiver har tatt uttrykkelig stilling i forarbeidene til den nye opplæringslova kapittel 9 A. Lovgiver vurderer der at etter «gjeldende rett har skolen adgang til å forby bruk av mobiltelefoner i timen», og i tillegg at mobiler kan inndras i en time eller to som et alminnelig ordens- og opplæringsmessig tiltak dersom mobilbruken forstyrrer undervisningen. Lovgiver understreker samtidig at det faller utenfor ordensreglementet å forby elevene å ta med mobiltelefonen på skolen, da det vil være så inngripende at det sannsynligvis krever lovhjemmel.

Det er også enkelte hensyn som tilsier at elevenes mobilbruk bør kunne reguleres i ordensreglementet.

Tilgangen på mobiltelefon i skoletimen kan potensielt fjerne elevens oppmerksomhet fra undervisningen, virke distraherende på andre elever og generelt sett forstyrre undervisningen. Regulering av elevenes mobilbruk vil derfor utgjøre et ordenstiltak.

Videre viser flere skolemiljøundersøkelser at digital mobbing blant annet ved bruk av mobil er et stadig økende problem. Mange skoleelever føler på en reell frykt for at de kan bli tatt bilde av i garderoben mens de skifter før eller etter gymtimen, eller i andre sårbare situasjoner.

Saksbehandlingsreglene ved vedtakelsen av ordensreglement

Som forskrift må ordensreglementet fastsettes i tråd med forvaltningsloven, hvilket blant annet innebærer at de ordensreglementet gjelder for skal få mulighet til å uttale seg før det vedtas, endres eller oppheves, jfr. lovens § 37. Det er derfor viktig at elevråd, skolemiljøutvalg/skoleutvalg og samarbeidsutvalg, der elever er representert, involveres ved utformingen av et ordensreglement.

I tillegg må ordensreglementet gjøres kjent for elevene ved skolen og foreldrene deres. Det at elevene er kjent med ordensreglementet og det som står der, er helt avgjørende for at de kan overholde det.

Oppsummering

Etter dette tilsier både forarbeidene til opplæringslova, hensynet til orden og elevenes skolemiljø at skoleeier kan regulere elevenes mobilbruk i ordensreglementet, for eksempel ved å forby elevene mobilbruk i skoletimen.

Forbudet kan gjennomføre ved å pålegge elevene å bruke mobilhotell. Både forbudet og pålegget om bruk av mobilhotell må fremgå av ordensreglementet. Videre må de tiltakene som eventuelt skal kunne benyttes ved brudd på mobilforbudet også fremgå av reglementet.

Ordensreglementet gjelder på skolens område og i skoletiden, og skoleeier kan kanskje gå så langt i ordensreglementet som å forby elevene å ha mobil også i friminuttet. Hvis forbudet skal være så vidtrekkende bør det imidlertid begrunnes særskilt, da det vil bety at elevene for eksempel ikke vil kunne gi foreldrene sine beskjeder i friminuttet og lignende.

Dersom en elev bryter mobilforbudet fastsatt i ordensreglementet, kan et aktuelt tiltak være at læreren tar mobiltelefonen fra eleven. Det må vurderes konkret hvor lenge skolen kan beholde mobilen. Momenter i vurderingen er hvor alvorlig bruddet er, hvor mange ganger eleven har gjentatt bruddet og hvor forstyrrende det vil virke på undervisningen og ro og orden dersom eleven får mobilen tilbake. Dersom mobilen er brukt for å krenke en medelev, må man se hen til krenkelsens alvorlighetsgrad og lignende. Skolen kan under enhver omstendighet ikke beholde mobilen utover skoletiden eller etter at skoledagen er slutt. Elevenes fritid faller utenfor anvendelsesområdet til ordensreglementet.

Av Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø
ADVOKATFULLMEKTIG