Hva innebærer taushetsplikt for deg som arbeider i barnehage?

Som barnehageansatt plikter du å sørge for at visse opplysninger ikke kommer ut.

Taushetsplikten er en av flere lovpålagte plikter du som arbeider i barnehage må forholde deg til, jf. barnehageloven § 44. Plikten gjelder uavhengig av om du arbeider i en offentlig eller privat barnehage.

Kjernen i taushetsplikten, er at du som ansatt skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til noens personlige forhold som du blir kjent med i arbeidssammenheng. Hva som menes med «noens personlige forhold», er ikke alltid enkelt å avklare. Det må dreie seg om noe man vanligvis ønsker å holde for seg selv. I forvaltningsloven nevnes bl.a. slektskaps-, familie- og hjemforhold, fysisk og psykisk helse, og følelsesliv. Nøytrale personopplysninger er ikke underlagt taushetsplikten.

En viktig forutsetning for at barnehagen kan ivareta barnas beste, er at dere får relevante opplysninger om barnas livs- og helsesituasjon. Taushetsplikten kan derfor også sies å være i barnehagens interesse, da foresatte ofte er mer villige til å gi korrekte og fullstendige opplysninger når de vet at det de forteller, ikke blir formidlet videre. Brudd på taushetsplikten er straffbart.

Noen ganger bytter et barn barnehage, og på et tidspunkt skal barna begynne på skolen. Fra et barnefaglig perspektiv ønsker man kanskje, med gode intensjoner, å dele personopplysninger til ny barnehage eller skole. Det er det i utgangspunktet ikke adgang til. Det kreves at foreldrene gir samtykke til slik deling. Dette kan fremstå strengt, særlig sett i lys av at barnehagen har en plikt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole (inkludert SFO), jf. barnehageloven § 2 a.

Formålet med samarbeidet mellom barnehage og skole, er jo nettopp å bidra til at barna får en trygg og god overgang. En slik overgang handler også om at skolen bør være forberedt på hvilke erfaringer barna har med seg fra barnehagen. For å oppnå en smidig overgang, bør det blant annet tilrettelegges for en god dialog som involverer foreldre, barnehage, skole og SFO.

Er du usikker på om taushetsplikten er til hindre for at du deler informasjon i ulike sammenhenger, anbefaler vi at du rådfører deg nærmere eller innhenter samtykke fra foresatte. I visse tilfeller må taushetsplikten vike til fordel for barnehageansattes opplysningsplikt og avvergingsplikt.

Taushetspliktsreglene suppleres av reglene i personopplysningsloven, hvor formålet er å styrke personvernet. Det er viktig å huske at taushetsplikten også gjelder etter at du har sluttet i jobben.

 

Først publisert i Første steg 1/2024– et tidsskrift for barnehagelærere m.fl.

ADVOKAT
ADVOKAT