Fremtidsfullmakt – hvem vil deg vel?

Det er dessverre slik at mange rammes av demens, annen sykdom eller skade som gjør at man ikke lenger kan ivareta sine egne interesser. Ofte vil det offentlige gripe inn og oppnevne en verge. Hva foretrekker du? Å velge selv hvem som skal ivareta dine interesser, eller at det offentlige bestemmer hvem dette skal være?

Ved å opprette en fremtidsfullmakt, kan man bestemme over sin egen tilværelse, også for fremtidige situasjoner.

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer (fullmektigen) om å representere fullmaktsgiveren dersom fullmaktsgiveren skulle bli ute av stand til å ivareta sine egne interesser. Loven stiller få krav til fullmektigen, slik at det i stor grad overlates til fullmaktsgiver å vurdere om vedkommende er skikket til oppgaven.

Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Fullmaktsgiver står i grunnen temmelig fritt til å utforme fullmaktens innhold, og velger selv om den skal være generell eller mer detaljert. For at fremtidsfullmakten skal være gyldig, må den imidlertid oppfylle bestemte formkrav. Disse formkravene er de samme som for et ordinært testament.

Dersom fullmaktsgiver blir ute av stand til å ivareta egne interesser innenfor de områdene som fullmakten omfatter, trer fremtidsfullmakten i kraft. Det er fullmektigen som avgjør om situasjonen er slik at fullmakten skal begynne å gjelde.

Skulle fullmaktsgiver angre på at fullmakten er opprettet, kan vedkommende trekke den tilbake eller endre den. Mangler fullmaktsgiver evne til å forstå betydningen av at fullmakten trekkes, vil imidlertid fullmakten fortsette å gjelde. Har fullmakten allerede trådt i kraft, vil det nok derfor normalt være for sent å angre seg.

Raugland Advokatene kan bistå deg med å opprette en fremtidsfullmakt slik at dine interesser blir best ivaretatt den dagen du selv ikke kan ivareta dem.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Henriette Cecilie S. Breilid
ADV.FLM. HENRIETTE C. S. BREILID