Ved noen utdanninger er universitetet eller høyskolen lovpålagt fortløpende å vurdere om studentene er skikket for yrket de utdanner seg til; skikkethetsvurdering. Pålegget gjelder blant annet for pedagogiske utdanninger, lege- og sykepleierutdanningen og sosionom. Felles for disse er at man utdanner seg til yrker der man jobber med mennesker, som det er viktig at man ivaretar på en god måte.

Strenge krav til prosess og bevis

Det å bli vurdert som uskikket, kan føre til at man utestenges fra utdanningen i inntil fem år. En skikkethetssak kan dermed få veldig alvorlige konsekvenser for deg som student, og det er derfor viktig at du vet hvilke rettigheter du har hvis det stilles spørsmål ved skikketheten din. Du har krav på å bli behandlet på en rettferdig måte, og institusjonen skal veilede og følge deg opp. Det er institusjonen som må bevise forholdene de bygger saken sin på og at du er uskikket.

Krav på gratis advokathjelp

Hvis universitetet eller høyskolen sender saken din til skikkethetsnemnda, har du rett til hjelp fra advokat for institusjonens regning. Du har rett til å velge den advokaten du vil, og du har rett til hjelp uavhengig av hvordan du stiller deg til anklagen om uskikkethet. Selv om det kan være grunnlag for kritikk, er det ikke sikkert at det er grunnlag for en reaksjon. Det kan også hende at den reaksjonen universitetet eller høyskolen har vedtatt, er for streng eller urimelig.

Kontakt oss i dag for hjelp

Det kan oppleves som svært tøft å bli anklaget for å være uskikket til yrket man utdanner seg til. Vi kan hjelpe deg med å ivareta interessene dine på de ulike trinnene i prosessen. Du har rett til å legge frem synspunktene dine for skikkethetsnemnda før de behandler saken din, og du har rett til å klage på et eventuelt vedtak om at du er uskikket. Vi kan blant annet bli med i møter og tale din sak, og skrive uttalelser og klage på dine vegne.

Av Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø
ADVOKAT