Bilder, film og lydopptak i skolen

Innstilling fra Åpenhetsutvalget

Åpenhetsutvalget har nylig levert sin innstilling til helse- og omsorgsdepartementet (NOU 2019:10). Utvalgets mandat har i korte trekk vært å utrede rettstilstanden for besøk, bilder, film, lydopptak eller lignende i blant annet barnehage og skole, samt utarbeide en veileder for slik aktivitet. Det er ikke foreslått noen konkrete lovendringer, men i utredningens del IV er det tatt inn både forslag til veileder og forslag til samtykkeskriv. Det gjenstår fremdeles å se om forslagene blir vedtatt. I det videre behandles noen hovedtrekk av gjeldende rett på området.

Vurderingen av hvor grensene går for eksempel for fotografering og lydopptak i skole og barnehage, beror i hovedsak på en avveining mellom ytringsfrihet og retten til privatliv.

Behandling av personopplysninger

Den generelle reguleringen i personopplysningloven gjelder i skolen som ellers i samfunnet. Personvernforordningen artikkel 6 krever at den som skal behandle personopplysninger må ha et lovlig grunnlag. Det betyr at dersom skolen skal behandle personopplysninger om ansatte, elever eller foresatte, må den ha et lovlig behandlingsgrunnlag. De lovlige behandlingsgrunnlagene er listet opp i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1.

Når det gjelder fotografering, filming og lydopptak i skolens regi, er samtykke det mest aktuelle behandlingsgrunnlaget. Skolen må innhente samtykke som dekker alt den planlegger å bruke bildet, filmen eller lydopptaket til. Samtykket må dermed spesifikt nevne både fotograferingen og annen behandling, for eksempel lagring, deling eller publisering av bildet.

Taushetsplikt

Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder for ansatte i skolen. Taushetsplikten innebærer en plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det den ansatte i forbindelse med arbeidet får vite om noens personlige forhold. Skolens fotografering, filming eller lydopptak av elever kan i noen tilfeller føre til situasjoner der taushetsplikten brytes. Dette er først og fremst hvis taushetsbelagt informasjon kommer med på et bilde, en film eller et lydopptak. Den omstendighet at en elev går på en skole er i utgangspunktet ikke taushetsbelagt, men hvis det er snakk om en skole for elever med spesielle helseproblemer kan dette slå annerledes ut. Da vil informasjon om at eleven går på skolen også innebære informasjon om elevens helsesituasjon.

Skolen har etter opplæringsloven § 9A-3 plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk for at kravet til et trygt og godt skolemiljø blir oppfylt. Alle som arbeider på skolen har etter § 9A-4 plikt til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering om dette er mulig.

Dersom fotografering, filming eller lydopptak gjør at skolen ikke kan oppfylle sin plikt til et forsvarlig tjenestetilbud, forsvarlig drift og et forsvarlig arbeidsmiljø, ivareta taushetsplikten eller ivareta elevens rett til et trygt og godt skolemiljø, kan skolen gjøre inngrep som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene. Dette gjelder også overfor andres foreldre, journalister eller andre som for eksempel fotograferer i skolegården.

Skolens ordensregler som verktøy

Skoleeier kan også gjennom ordensreglene forby eller sette rammer rundt elevenes egen bruk av mobiltelefoner og andre digitale verktøy i skoletiden.

Ordensreglene kan inneholde regler om at elevene ikke har lov til å fotografere, filme eller gjøre lydopptak av hverandre uten å spørre om lov, og stadfeste at slikt materiale ikke kan publiseres på digitale medier uten samtykke.

Slike regler, inntatt i et godt kommunisert ordensreglement, kan bidra til å bevisstgjøre elevene og skape grunnlag for reaksjoner på regelbrudd.

 

Av adv. Vilde B. Riiser

Vilde B Riiser - Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Raugland
ADVOKAT