I Gulating lagmannsretts avgjørelse avsagt 10. juni 2024 fikk vår klient medhold i sitt krav om erstatning og oppreisning for brudd på deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling, jf arbeidsmiljøloven § 14-3.  Han fikk også tilkjent erstatning etter skadeserstatningsloven § 2-1 for lønnstap, og arbeidsgiver måtte betale alle sakskostnader for både tingretten og lagmannsretten.

Læreren var klart personlig egnet

Arbeidstaker som er ufrivillig deltidsansatt lærer i ungdomsskolen, hadde over tid fremsatt ønske om utvidet stilling. Da han sammen sin fagforening Utdanningsforbundet fremsatte formelt krav på fortrinn, ble dette avvist med den begrunnelse at han ikke var kvalifisert fordi han angivelig var personlig uegnet. Som en følge av at arbeidsgiver ikke anså læreren egnet, ble han videre også utelukket fra å få vikartimer. Lagmannsretten fant det klart at det ikke var sannsynliggjort noe som skulle tilsi at læreren var personlig uegnet. Læreren hadde derfor fortrinnsrett til utlyste vikariater og skulle ha fått utvidet stilling. Lagmannsretten la videre også til grunn at læreren ikke kunne utelukkes fra vikartimer og at arbeidsgiver videre ikke hadde oppfylt sin tilretteleggingsplikt av læreren som sykemeldt arbeidstaker.

Uforsvarlig og vilkårlig saksbehandling

Avgjørelsen er knusende for den kommunale arbeidsgiveren idet en enstemmig lagmannsrett ikke bare la til grunn at det forelå et klart brudd på reglene om fortrinnsrett til utvidet stilling, men idet lagmannsretten også sa seg enig i at arbeidsgivers saksbehandling var både uforsvarlig og vilkårlig.

Avgjørelsen belyser i særlig grad de strenge kravene til saklig og forsvarlig saksutredning som er avgjørende for at det skal kunne treffes et materielt riktig vedtak, og innebærer i så måte en styrking både av arbeidstakers rettssikkerhet og deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling. Dommen er for øvrig også interessant, idet den belyser bevisverdien av vitneforklaringer knyttet til isolerte hendelser og eller observasjoner tilbake i tid og som ikke er nedfelt noe sted.

Avgjørelsen er publisert på lovdata og omtalt i Bergensavisen:

Gulating lagmannsrett – Dom: LG-2023-42172 – Lovdata

https://www.ba.no/larer-nektet-fast-jobb-na-far-han-millionerstatning/s/5-8-2652022