Med bistand fra Raugland Advokatene fikk student medhold i fuskesak

Nylig bistod advokatfullmektig Rikke Rosvold en klient som var mistenkt for fusk og risikerte annullering og utestengelse fra høyere utdanning. Studiestedet hadde fattet mistanke om fusk på en hjemmeeksamen på grunn av at studentens besvarelse hadde flere likheter med en annen medstudents besvarelse. Høyskolen hevdet at det forelå omfattende plagiering og reiste derfor sak om fusk for Nemd for studentsaker.

Rosvold argumenterte for at likhetene mellom besvarelsene ikke gav studenten et uberettiget fortrinn på eksamen. Rosvold trakk frem at gjenbruk av andres arbeid var en del av læringsprosessen, og også en forutsetning for eksamensbesvarelsen. Videre ble det vist til at studiestedet allerede hadde brukt urimelig lang tid på behandlingen av fuskesaken.

Nemda var enig med Rosvold, og kom enstemmig til at vår klient ikke hadde fusket. Dermed var det ikke grunnlag for verken annullering av studentens eksamen eller utestengelse. Nemnda kritiserte også skolen for å ha brukt urimelig lang tid på å behandle fuskesaken. Mistanke om fusk er en stor belastning for vedkommende som er mistenkt. Skolen bør derfor etterstrebe å minimalisere belastningen ved å unngå lang saksbehandlingstid.

Studiestedet dekket også vår klients utgifter til advokatbistand.

Er du anklaget for fusk på eksamen?

Ta kontakt med Raugland Advokatene for bistand. Konsekvensene av å bli tatt for fusk er svært strenge, og det er mye på spill. Det kan være avgjørende med advokatbistand for å vinne frem i din sak. Ved mistanke om fusk og mulig utestengelse har du krav på advokatbistand, og at skolen dekker utgiftene til advokat.