Fortrinnsrett for deltidsansatte

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at mange arbeidstakere er ufrivillig deltidsansatt og ønsker utvidet, gjerne full stilling. For å bidra til dette har lovgiver innført en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om fortrinnsrett for deltidsansatte til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse i virksomheten.

Ettersom det er flest kvinner som er deltidsansatt, vil en fortrinnsrett for deltidsansatte være et viktig likestillingspolitisk virkemiddel. Fortrinnsretten gjelder tilfeller der det er aktuelt å etablere et nytt ansettelsesforhold.

Når kan en deltidsansatt kreve fortrinnsrett?

Vilkårene for at en deltidsansatt arbeidstaker skal ha rett til utvidet stilling fremfor at det foretas ny ansettelse i virksomheten følger av arbeidsmiljøloven § 14-3. Tvisteløsningsnemnda legger følgende til grunn:

• Arbeidstakeren må være fast ansatt. Midlertidig ansettelse gir ikke fortrinnsrett etter denne bestemmelsen

• Arbeidstakeren må være kvalifisert for stillingen. Arbeidstakeren må oppfylle de faglige og personlige forutsetninger som kreves for stillingen det hevdes fortrinnsrett til

• Stillingen det hevdes fortrinnsrett til må inneholde om lag de samme arbeidsoppgavene som arbeidstakeren har i sin nåværende stilling. Dersom arbeidstakeren eksempelvis er ansatt som sykepleier på deltid mens vedkommende utdanner seg til lege, vil sykepleierstillingen ikke gi arbeidstakeren fortrinnsrett til ledig stilling som lege i virksomheten når han er ferdig utdannet.

• Utøvelsen av fortrinnsretten må ikke innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Dette vilkåret skal tolkes strengt.

Eksempelvis kan det i enkelte tilfeller gi urimelige utslag for virksomheten om arbeidstaker kun søker på en brøk av den utlyste stillingen, slik at arbeidsgiver blir sittende med en liten restandel. Hvorvidt utøvelse av fortrinnsretten vil innebære vesentlig ulempe vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Fortrinnsretten gjelder så lenge man er deltidsansatt. Man vil altså ha fortrinnsrett selv om man tidligere har takket nei til en utvidelse av stillingsprosenten.

Med virksomheten menes normalt det rettssubjekt man ansatt i, for eksempel en kommune. Dette innebærer at fortrinnsretten gjelder overfor den juridiske person (arbeidsgiver) som er part i arbeidsavtalen. Dersom en kommune i en felles utlysning søker etter lærere til kommunens skoler, vil man som deltidsansatt lærer i kommunen kunne gjøre fortrinnsrett gjeldende til alle stillingene som er omfattet av utlysningen, og altså ikke bare til de stillingene som er ledige ved den skolen man allerede jobber.

Tvisteløsningsnemnda

Er arbeidsgiver og arbeidstaker uenige om hvorvidt arbeidstaker kan utøve fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven, kan tvisten bringes inn for Tvisteløsningsnemnda, jf. arbeidsmiljøloven paragraf 17–2.

Fristen for å bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet om fortrinnsrett, jf. forskrift om tvisteløsningsnemnd § 3 tredje ledd. Som avslag gjelder for eksempel muntlig eller skriftlig informasjon om at andre har blitt tildelt stillingen, samt kjennskap til at arbeidstaker ikke har fått stillingen.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda. Saken må fremmes skriftlig. Tvisteløsningsnemnda behandler innkomne tvister på grunnlag av partenes skriftlige fremstilling og innsendt dokumentasjon.

Tvisteløsningsnemnda er en tvungen tvisteløsningsform. Det vil si at tvister innenfor de aktuelle områdene ikke kan bringes inn for en alminnelig domstol før de har vært behandlet i tvisteløsningsnemnda og avgjørelse fra nemnda foreligger.

Av adv.flm. Endre Lien

Logo Raugland