Kontaktlærerfunksjonen ved omsorgspermisjon – brudd på likestillingsloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at skolen brøt likestillingsloven da en lærer med 20 % omsorgspermisjon ikke fikk kontaktlærerfunksjon.

En lærer klaget til likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) etter at arbeidsgiver ikke ville tildele henne kontaktlærerfunksjon. Bakgrunnen for arbeidsgivers beslutning var at læreren skulle ha 20 % omsorgspermisjon og at skolen trengte kontaktlærere i 100 % stilling. Læreren hadde vært ansatt ved skolen i fem år og alltid vært kontaktlærer med unntak av ett år da hun hadde studiepermisjon. Hun skulle ut i omsorgspermisjon for å følge opp sine to barn på fem og syv år, idet den yngste skulle begynne på skolen.

Skolens begrunnelse

Skolen begrunnet sin avgjørelse med at elevene ville få et bedre tilbud dersom kontaktlæreren var i full stilling. Ettersom det var et overskudd av ansatte som ville være kontaktlærer, prioriterte skolen de som var i full stilling. Læreren protesterte og viste til at hun hadde fått gode tilbakemeldinger på sitt arbeid av både elever, foreldre, kolleger og rektor ved skolen. Ved en tidligere anledning hadde hun vært kontaktlærer selv om hun også da hadde vært i redusert stilling. Denne gang hadde derimot skolen valgt to nyutdannede som kontaktlærere fremfor henne på grunn av hennes omsorgspermisjon. Læreren mente at skolen diskriminerte kvinner ved sin vektlegging av deltidsarbeid ved tildeling av kontaktlærerfunksjon.

LDOs uttalelse

LDO viste til at likestillingsloven forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet. LDO påpekte at det fremdeles er slik at langt flere kvinner enn menn tar ut omsorgspermisjon, og vektlegging av slikt fravær vil derfor ramme kvinner i større grad enn menn. Forskjellsbehandling på grunn av uttak av omsorgspermisjon og andre forhold som kan knyttes til omsorg for små barn, kan dermed være i strid med likestillingsloven, med mindre det har et saklig formål.

LDO uttalte at det var saklig å legge vekt på kontinuitet og tilstedeværelse av hensyn til elevene, men det var likevel ikke tilstrekkelig til å fastslå at en forskjellsbehandling hadde et saklig formål. Ombudet la vekt på at det ikke var diskutert hvorvidt det ville ha betydning for elevenes behov om læreren tok ut omsorgspermisjon på annen måte enn en dag i uken. Arbeidsgiver kunne dermed ikke sannsynliggjøre at en annen fordeling av omsorgspermisjonen i kunne avhjulpet de utfordringene skolen vektla.

LDO kom dermed frem til at skolens beslutning om ikke å gi læreren kontaktlærerfunksjon var i strid med likestillingsloven.

Av adv. Marianne Gjerstad

Logo Raugland