Regjeringen foreslår å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom.

Mange av Utdanningsforbundets medlemmer opplever stor usikkerhet om når det er lov til å gripe inn fysisk mot elever. Dagens opplæringslov inneholder ingen klare regler om når eller hvordan en ansatt kan benytte fysisk makt. For å trygge de ansatte i hvilket handlingsrom de har, foreslår Kunnskapsdepartementet å lovfeste at ansatte i skolen i visse tilfeller kan gripe inn fysisk mot elever.

Opplæringsloven § 9A-4 pålegger alle som arbeider på skolen en plikt til å gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. I vårt arbeid ser vi at denne bestemmelsen bidrar til mye usikkerhet hos de ansatte. Vår erfaring er at mange ansatte kvier seg for å gripe inn, av frykt for sanksjoner i ettertid. Ofte vil en situasjon oppleves svært ulik for de som er direkte involvert når situasjonen pågår, og de som hører om den og eventuelt skal evaluere i ettertid.

Fordi en lovbestemmelse aldri kan ta høyde for alle tenkelige scenarioer, vil en nærmere vurdering av de ansattes faktiske handlingsrom måtte fastsettes noe skjønnsmessig. Slike skjønnsmessige vurderinger kan være vanskelige. Ansatte kan oppleve at elevens subjektive opplevelse blir bestemmende for hva som objektivt sett har skjedd, herunder om den ansatte har utøvd en krenkelse i strid med opplæringsloven. Dessverre er det en nokså vanlig misforståelse at elevens opplevelse skal behandles som «faktum». Ved vurderingen av hva som har skjedd, og om en ansatt har utøvd en ulovlig krenkelse, skal det imidlertid legges til grunn en objektiv vurdering.

For at regjeringens nye lovforslag skal bidra positivt for de ansatte i skolehverdagen er det viktig at også deres opplevelser tas på alvor. Arbeidsgiver må involvere de ansatte og tillitsvalgte aktivt i sitt arbeid med å forebygge og håndtere uønskede situasjoner på skolen.

De nye reglene som foreslås er blant annet:

  • kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at skolen arbeider løpende og systematisk for å unngå at det oppstår situasjoner som innebærer fysiske inngrep mot elever. For private skoler er det øverste ledelse eller skolens styre som har dette ansvaret
  • ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom
  • de fysiske inngrepene skal være egnet til å hindre eller begrense den aktuelle skaden og være så få, kortvarige og skånsomme som mulig
  • skolen skal dokumentere hendelser der det har vært gjennomført fysiske inngrep med informasjon om hvordan situasjonen oppsto, hvordan inngrepet ble utført, og hvordan eleven ser på saken
  • at ansatte som har grepet inn fysisk mot en elev skal melde fra om det til rektor/daglig leder og rektor/daglig leder skal melde fra til foreldrene
  • rektor skal melde fra til kommunen eller fylkeskommunen når det har blitt gjennomført fysiske inngrep gjentatte ganger eller dersom inngrepet er særlig alvorlig. Rektor i private skoler skal melde fra til øverste ledelse/ styre.

Formålet med det fysiske inngrepet skal være å avverge skade på person eller vesentlig skade på eiendom. Det vil derfor aldri være tillatt å bruke fysisk makt for å straffe elever.

Lovforslaget har høringsfrist 30. september 2023.

 

Adv. Vilde B. Riiser

Vilde B Riiser - Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Raugland
ADVOKAT