Vi har ofte fått henvendelser fra Utdanningsforbundets medlemmer som har vært utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen. Dette kan f.eks. være lærere som har blitt slått og sparket av elever eller at man har mottatt en trussel på SMS. Dette er svært alvorlig.

Nå har det kommet nye regler om håndtering og forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. Ansvaret arbeidsgiver har for å beskytte sine ansatte mot vold og trusler er ikke nytt. Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-3 (4) at arbeidsgiver har en plikt til så langt det er mulig, å beskytte arbeidstakerne mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Denne bestemmelsen er fortsatt gjeldende. Imidlertid har lovgiverne sett et behov for å gi ytterligere og mer detaljerte regler om vold og trusler på arbeidsplassen.

De nye bestemmelsene er inntatt i forskriften om utførelse av arbeids, kapittel 23A «Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold». Bestemmelsene innebærer at:

  • Virksomhetens skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakeren kan bli utsatt for vold eller trusler. I denne risikovurderingen skal det blant annet tas hensyn til hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstakere kan bli utsatt for vold og trusler, alenearbeid, bemanning, kompetanse, effekten av iverksatte og forebyggende tiltak med mer.
  • Arbeidstakerne skal få nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.
  • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om vold og trussel om vold, og hvilke rutiner som er iverksatt for å for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner.
  • Arbeidstakerne skal gis informasjon om rutiner for varsling og rapportering av vold og trussel om vold.
  • Virksomheten må gjennomføre tiltak for at risiko for vold og trussel så langt som mulig skal fjernes eller reduseres. I bestemmelsen trekkes det frem at arbeidsgiver skal ta særlig hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen, vedlikehold av for eksempel alarmutstyr, muligheter for tilkalling av hjelp samt bemanning, herunder bruk av alenearbeid.
  • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er utsatt for vold og trussel om vold får nødvendig oppfølging, både med hensyn til den fysiske og psykiske belastningen som hendelsen kan ha medført.

Disse reglene trådte i kraft 1. januar 2017, og gir et tydelig signal om at vold og trusler på arbeidsplassen skal tas på alvor.

Det er viktig at disse reglene faktisk blir etterlevd. Det hjelper ikke noe særlig at det blir foretatt en omfattende kartlegging og det ramses opp ulike tiltak for å forhindre vold og trusler, hvis dette havner i en skuff. Informasjonen må ut og det er positivt at de nye bestemmelsene pålegger arbeidsgiver en plikt til å informere, samt gi opplæring for hvordan man skal håndtere og forebygge vold og trusler på arbeidsplassen.

En klar oppfordring til alle er å passe på at arbeidsgiver oppfyller de nye bestemmelsene og positivt bidrar til arbeidet med å håndtere og forhindre vold og trusler på arbeidsplassen.

Henriette Cecilie S. Breilid
ADV.FLM. HENRIETTE C. S. BREILID