Permisjoner

Ved permisjon består arbeidsforholdet, men man har i permisjonstiden ikke arbeidsplikt. Når permisjonen er slutt, er det forutsatt at arbeidet gjenopptas dersom ikke permisjonen blir utvidet.

Permisjoner kan gis med full lønn, med delvis lønn eller uten lønn. Permisjonsrettigheter for ulike formål kan være nedfelt i arbeidsmiljøloven, i tariffavtalen eller i arbeidsgivers permisjonsreglement. Ofte er permisjonsretten – det vil si rett til fri – gitt i lov, mens rett til lønn under permisjon er nedfelt i tariffavtalen.

Mange virksomheter har et permisjonsreglement som beskriver nærmere hvilke permisjoner som kan gis arbeidstakere, ut over det som er lov- eller avtalefestet, og hvem som har myndighet til å gi ulike permisjoner.

Utdanningspermisjon

Arbeidsmiljøloven § 12-11 gir grunnleggende rettigheter til permisjon ved ulike typer utdanning. Dersom søknad om permisjon for utdanning ikke blir innvilget, kan saken i noen tilfeller bringes inn for Tvisteløsningsnemnda.

Tariffavtalene vil også inneholde bestemmelser om utdanningspermisjon. I staten finner man bestemmelsene i særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. Ut over dette kan arbeidsgiver gjennom permisjonsreglement gi retningslinjer for permisjon for utdanning.

Rettighetene bygger gjerne på at man har vært ansatt hos arbeidsgiver en viss tid. Ved videreutdanning gjøres det ofte en vurdering av om utdanningen er relevant for stillingen. Kartlegging av arbeidstakers kompetansebehov og virksomhetens kompetanseplaner er sentralt i denne vurderingen.

I hovedtariffavtalen i KS pkt. 14.2 står det at hvis det, i forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstaker og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det.

Permisjon i forbindelse med eksamen

De tariffavtalene som Utdanningsforbundet er part i, har bestemmelser om rett til fri med lønn for lesedager og eksamensdager.

I hovedtariffavtalen i KS er bestemmelsene slik:
I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen.

Lignende bestemmelser gjelder på andre tariffområder. I PBL og FUS er bestemmelsene tatt i inn i hovedavtalen pkt. 5.3.

Permisjon ved militærtjeneste mv.

Arbeidsmiljøloven § 12-12 gir rett til permisjon ved militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste og fredsbevarende oppdrag i utlandet.

Tariffavtalene vil dessuten gi rettighet til lønn eller delvis lønn i forbindelse med slike permisjoner.

Velferdspermisjoner

Tariffavtalene inneholder bestemmelser om velferdspermisjon. I KS er bestemmelsen slik i hovedtariffavtalen pkt. 14.1, annet ledd:

Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager. På andre avtaleområder er det lignende bestemmelser.

Arbeidstaker leverer søknad sin nærmeste leder og oppgir formålet med velferdspermisjonen. Leder, eller den som har fullmakt til å avgjøre søknaden, kan innvilge søknaden på grunnlag av virksomheten sitt reglement for velferdspermisjonen, eller på grunnlag skjønn hvis det ikke utarbeidet et slikt reglement.

Av adv.flm. Endre Lien

Logo Raugland