minlærer.no

Datatilsynet har i brev den 6. februar 2015 avgitt en viktig uttalelse om nettstedet minlærer.no.

Nettsiden minlærer.no ble lansert i 2012. Her kunne elevene gi sin vurdering av lærere i den videregående skolen.

Mange har vært kritisk til nettsiden siden etableringen. Utdanningsforbundet, og også elevorganisasjonen, har vært kritisk til nettstedet.

Kritikken dreier seg om at nettsiden har fungert som en offentlig gapestokk. Flere av kommentarene anses å grense til sjikane rettet mot enkeltpersoner. Kritikken har også gått på at elevene uttaler seg anonymt og dermed ikke kan ansvarliggjøres på noen måte.

Utdanningsforbundet ba i 2012 Datatilsynet om en juridisk vurdering av lovligheten av minlærer.no

Nærmere om uttalelsen fra Datatilsynet

Datatilsynet viser innledningsvis i sitt brev 6. februar 2015 til tidligere uttalelse om at de enkelte ytringene på minlærer.no måtte vurderes for seg, og at man ikke kunne vurdere lovligheten for hele nettstedet.

Datatilsynet uttaler at dette standpunktet ikke lenger er gjeldende. Datatilsynet viser til at rettsutviklingen innebærer at de ansvarlige for nettstedet har ansvar for å følge personopplysningsloven, og dermed kan stilles til ansvar for sin behandling av personopplysninger.

Datatilsynet går deretter inn på hva rettsutviklingen på området består i, og nettstedet minlærer.no spesielt.

EU-domstolen avsa 13. mai 2014 dom i den såkalte Google-saken. Dommen slo fast Google og andre søkemotorer ble ansvarliggjort selv om søkemotorene selv ikke publiserer personopplysningene, men kun peker til dem gjennom visning av søketreff.

Datatilsynet vurderer det slik at ansvarliggjøringen av Google og andre søkemotorer får konsekvenser også for andre aktører som drifter nettsider hvor personopplysninger formidles til allmennheten.

Datatilsynet viser til at det har medført en endring i synet på såkalte ratingsider på nett. Datatilsynet viser videre til at det er funnet sted en dialog med nettstedet legelisten.no, som er en ratingside om leger i Norge. Datatilsynet har i en uttalelse lagt til grunn at personopplysningsloven gjelder for legelisten.no, og at nettstedet har et overordnet ansvar for at personopplysningsloven følges i drift av nettsiden.

Datatilsynet uttaler seg så videre nettstedet minlærer.no:

«Minlærer.no går imidlertid ut over de tradisjonelle rammene for å fremme kritikk og skape debatt. Nettstedet innhenter, systematiserer og videreformidler evalueringer av navngitte lærere om hvordan de gjør jobben sin. Lærere som er omtalt på nettstedet får en samlet karakter basert på tilbakemeldinger som er gitt innen fire områder: «fagkunnskap», «evne til å lære bort», «respekt for elevene» og «engasjement».

Evalueringene er søkbare for enhver som besøker nettsiden ved at man kan søke opp skoler i Norge. Tjenesten er anonym for den som skriver vurderinger, mens en lærer ikke kan kreve å bli slettet»

Datatilsynet uttaler at de finner klare likheter mellom nettsiden legelisten.no og minlærer.no. Begge nettsidene baserer sin virksomhet på å innhente og spre evalueringer av enkeltpersoners yrkesutøvelse.

Datatilsynets vurdering er at nettsider som driver med denne type evalueringsvirksomhet ikke unntatt personopplysningslovens plikter gjennom unntaket for «utelukkende journalistiske formål» i personopplysningsloven § 7. Datatilsynet uttaler videre:

«Vi legger her vesentlig vekt på at en database hvor man ved søk kan finne strukturerte og systematiserte personopplysninger om enkeltpersoner fremstår som noe kvalitativt annet enn utøvelse av tradisjonell journalistisk virksomhet»

Datatilsynets uttalelse er viktig og sier klart hvor grensen går i forhold til personopplysningsloven når det gjelder såkalte ratingsider på internett.

Av adv.flm. Endre Lien

Logo Raugland