På Fylkemannens nettside står følgende om fri rettshjelp:

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Hvis du trenger fri rettshjelp, kan du kontakte Fylkesmannen eller en advokat.

1. I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?


Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

2. Inntekts- og formuesgrense


For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

3. Egenandel


Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2018 er 1020 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen. 


Har du krav på fri rettshjelp?


Du kan bruke Fylkesmannens kalkulator for å se om du har krav på fri rettshjelp.

Fri rettshjelp – dette bør du være klar over


Advokatforeningen gir en god oversikt over hvilke punkter man bør være klar over når man søker om fri rettshjelp:

Selv om du har fått innvilget fri rettshjelp, kan du bli pålagt å betale motpartens saksomkostninger dersom du taper rettssaken.

Din økonomiske situasjon kan komme til å endre seg mens saken pågår. Selv om du hadde krav på fri rettshjelp da saken startet, kan økt inntekt eller økt formue føre til at du ikke lenger omfattes av ordningen. I slike tilfeller kan staten frata deg støtten, eventuelt kreve tilbake støtte som allerede er utbetalt.

Det kan også hende at økonomien din blir svekket underveis i saken slik at du blir kvalifisert for fri rettshjelp. I så fall er det viktig å søke om fri rettshjelp i etterkant. Staten vil i slike tilfeller kunne etterbetale støtte.

Selv om det er satt en inntekts- og formuesgrense, er det åpnet for en viss skjønnsmessig vurdering av den økonomiske situasjonen. Regelverket er komplisert, og det kan være vanskelig å forutsi utfallet av en søknad.

Unntaksvis kan det også bli innvilget fri rettshjelp i andre typer saker enn de som er nevnt ovenfor. Dette gjelder saker som har spesielt stor innvirkning på søkerens velferd.

Som du ser, kan det noen ganger være vanskelig å vite om du har krav på fri rettshjelp.

Er du i tvil om du har krav på fri rettshjelp, søk!

Vilde B Riiser - Advokat i Advokatfirmaet Raugland

Vilde Brunstad Riiser

 91 16 91 92
 riiser@raugland.no

Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø

 926 63 315
 stiro@raugland.no

Ta kontakt med oss hvis du ønsker at vi skal bistå deg med saker vedrørende fri rettshjelp

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!

[contact-form-7 id="22102"]